Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Świdwin
Menu góra
Strona startowa Informacje OGŁOSZENIA, INFORMACJE, KOMUNIKATY
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „OGŁOSZENIA, INFORMACJE, KOMUNIKATY, menu 1260 - BIP - Urząd Miasta Świdwin”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

OGŁOSZENIA, INFORMACJE, KOMUNIKATY

OGŁOSZENIA, INFORMACJE, KOMUNIKATY

ROK 2022
 
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. "Pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego mostu drogowego stałego, dwuprzęsłowego zlokalizowanego w km 145+178 km rzeki Regi, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Regi w km 145+178 mostu drogowego stałego jednoprzęsłowego oraz prowadzenia przez wody powierzchniowe linii energetycznej w rurze osłonowej poprzez umieszczenie jej w kapie chodnikowej nowoprojektowanego mostu"

Burmistrz Miasta Świdwin ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWO – REKREACYJNYCH – NAUKI PŁYWANIA DLA UCZNIÓW KLAS III MIEJSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - edycja II.

 1. Zarządzenie nr WO/101?22 Burmistrza Miasta Świdwin
 2. Ogłoszenie konkursu
 3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lipca 2022 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej [Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 29 lipca 2022 r. poz. 3395]
 
Rozporządzenie nr 2/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. [Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 19 lipca 2022r. poz. 3307]

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 03.06.2022 r. dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji dla zamierzenia pn.: "Przebudowy stacji radaru meteorologicznego wraz z wymianą radaru - Świdwin" [AP-4.7820.255-7.2022.MM]

Rozporządzenie nr 7/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego [Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 2 czerwca 2022r. poz. 2453]

Uproszczona oferta na realizację zadania pożytku publicznego: Dzienny Dom Opieki Medycznej - Zdrowy Senior

 Obwieszczenie dot. "Przebudowy stacji radaru meteorologicznego wraz z wymianą radaru - Świdwin" [AP-4.7820.255-2.2022.MM]

 Informacja o uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego Świdwińskiego Stowarzyszenia Amazonka
Formularz zgłoszenia uwag do oferty

 
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego KOŁO 67 REGA
Formularz zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego w 2022 roku-prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych nauki pływania dla uczniów klas III miejskich szkół podstawowych

Rozporządzenie nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego [Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 24 stycznia 2022r. poz. 323]

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej, ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego [Zarządzenie nr WO/10/22]
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w 2022 roku otworzenie punktu tymczasowej opieki rekonwalescencyjnej dla zwierząt po zabiegach weterynaryjnych [Zarządzenie nr WO/9/22]

 
ROK 2021

Rozporządzenie  nr 28/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2021r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego(Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 17 grudnia 2021r. )


Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego w 2022 roku związanego z prowadzeniem placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Miasta Świdwin.[załącznik 1][Zarządzenie nr WO/161/21]

 Projekt Programu Współpracy Miasta Świdwin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotmi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Świdwin o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin. [Klauzula RODO]

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Swidwin"


OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 13 września 2021 r. o przedłożeniu organom opiniującym wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdwin  z dnia 25 lutego 2005 r. uchwalonego Uchwałą XXVII/219/08 Rady Miasta Świdwin  oraz o wystąpieniu o zakres raportu.


 ROZPORZĄDZENIE NR 2012021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udzialem ptaków

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z DNIA 26 LIPCA 2021 ROKU O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2021 ROKU.

OBWIESZCZENIE dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin".

Informacja Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.)

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Dotyczy: "Realizacji pozalekcyjnych zajęc sportowo-rekreacyjnych dla uczniów miejskich szkół podstawowych".

Rozporządzenie nr 18/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 zmieniające rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.

Rozporządzenie nr 17/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 27 maja 2021r. poz. 2294)

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 roku Dotyczy: utworzenia punktu tymczasowej opieki rekonwalescencyjnej dla zwierząt po zabiegach weterynaryjnych.

Rozporządzenie nr 16/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2021r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków(HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa.[Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 18 maja 2021r.]

Rozporządzenie nr 15/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego [Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 12 maja 2021r. poz. 2090]

OGŁOSZENIE o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świdwin w 2021 roku na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 11/2021 z dnia 12 kwietnia 2021r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obwałowań obiektu magazynowego wraz z rozbiórką, budową oraz przebudową infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, a także rozbiórką, budową i przebudową ogrodzenia na terenie kompleksu wojskowego w Świdwinie na terenie działek nr 3/214, 3/209 w obrębie ewidencyjnym 003 miasta Świdwin, stanowiących teren zamknięty MON.

Rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, 29 kwietnia 2021r.)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Koła nr 67 Rega

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Świdwin
Na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2021r., poz. 247 tekst jednolity zwanej dalej ustawą ooś.)

ANKIETA KONSULTACJI DOT. ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU NA RUCH JEDNOKIERUNKOWY W MIEŚCIE ŚWIDWIN
https://swidwin.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne?fbclid=IwAR0Wwb5oK5kxusqy2yHRU8xb1qxNRrpy1AnM66o5krbEsR9md403jYeJQNA

Uproszczona oferta na realizaję zadania publicznego złożona przez Świdwińskie Stowarzyszenie "Amazonka"

Termin i forma zgłaszania uwag:

 • uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 21.04.2021 r.,
 • korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1 78 - 300 Świdwin
 • drogą elektroniczną na adres: anna.terlecka@swidwin.pl
 • liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świdwin

Po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do umowy.


 Rozporządzenie nr 12/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06 kwietnia 2021r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.


OGŁOSZENIE - otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2021 roku.

        - załącznik nr 1 do oferty – oświadczenie

        - załącznik nr 2 do oferty – oświadczenie

        - załącznik nr 3 do oferty – oświadczenie

        - załącznik nr 4 do oferty – oświadczenie

        - załącznik nr 5 do oferty – oświadczenie

        - załącznik nr 6 do oferty – oświadczenie  

OGŁOSZENIE o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2021 roku

WYNIKI konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2021r.


 OGŁOSZENIE - otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2021 roku.

Wyniki konkursu na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2021 roku.


 

 INFORMACJA Zgodnie z wymogiem art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Gryficach podaję do publicznej wiadomości informację: o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 03.12.2020r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Gryficach - 09.12.2020r.), złożony przez Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe s.c., ul. Traugutta 11d, 77-300 Człuchów, w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów tj. Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 21, 78-300 Świdwin, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu projektowanej bezdotykowej myjni samochodowej, zlokalizowaej na terenie działki o nr ewidencyjnym 214/9 obręb 0012 Świdwin, gmina Świdwin, powiat świdwiński, województwo zachodniopomorskie.
 
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie obwałowań obiektu magazynowego wraz z rozbiórką, budową oraz przebudową infrastruktury technicznej i komunikacyjnej a także rozbiórką, budową i przebudową ogrodzenia na terenie kompleksu wojskowego w Świdwinie na terenie działek nr 3/214, 3/209 w obrębie ewidencyjnym 003 miasta Świdwin, stanowiących teren zamknięty MON.
 
INFORMACJA w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w 2021 r. [Wzór oferty realizacji zadania publicznego]
 
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) zawiadamia się, że na wniosek z 20.10.2020 r. Pana Marcina Rybakiewicza, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, w dniu 12 stycznia 2021 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzje nr 1/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn." Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin-Połczyn Zdrój".
 
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Świdwin o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Na podstawie art. 10 § 1, art. 28 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.)
 
 
ROK 2020
 
INFORMACJA - Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 03 stycznia 2020 r. została wydana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzja nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej na terenie działki nr 33/3 obręb ewidencyjny 007 przy ul. Kołobrzeskiej w Świdwinie, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.
 
Informacja w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Świdwin w zamian za święto przypadające w sobotę.
 
OGŁOSZENIE - na podstawie art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) Burmistrz Miasta Świdwin ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2021 roku. [ Formularz zgłoszenia ]
 
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
 
OBWIESZCZENIE - Zgodnie z art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1363) zawiadamia się, że na wniosek z 20.10.2020r. Pana Marcina Rybakiewicza, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój".
 
Informuje, że w ogłoszonym konkursie na realizację programu polityki zdrowotnej „Szczepienia przeciwko grypie osób po 65. roku życia- mieszkańców miasta Świdwin na lata 2018-2020" w 2020 roku w wyznaczonym terminie, tj.: do 4 listopada 2020 roku nie wpłynęła żadna oferta.
 
Ranort końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej
 
 ROZPORZĄDZENIE NR 10/2020 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 20 października 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego
 
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Miasta Świdwin z organizacjami pozarządowymi


ROZPORZĄDZENIE NR 9/2020 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzalu sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

SPRAWOZDANIE z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących postawienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
 
DECYZJA o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości opisanej działką nr 52 o pow. 1,1040 ha położoną w obrębie 008 m. Świdwin KO2B/00003895/3.
 
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego
 
 
SPRAWOZDANIE z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Niedziałkowskiego
 
OGŁOSZENIE o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świdwin w 2020 roku na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów
działkowych.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i modernizacji składów MPS-1 i MPS-3 w Świdwinie wraz z rurociągiem przesyłowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 3/207, 3/214, 3/216, 415/35, 415/36, 415/37, 415/38, 415/39, 415/42, 415/45 w obrębie ewidencyjnym nr 0003 miasta Świdwin

INFORMACJA - o rostrzygnięcia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w 2020 roku z zakresu działań na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych przez organizację spotkań rekreacyjno - edukacyujnych oraz podejmowania działań prozdrowotnych.


INFORMACJA o rostrzygnięcia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w 2020 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

ROZPORZĄDZENIE NR 5/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2020 roku
w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego
 
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i modernizacji składów MPS-1 i MPS-3 w Świdwinie.

ZARZĄDZENIE WO/20/20 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w 2020r. Ogłoszenie.
 
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 1/2020 z dnia 03 stycznia 2020 r. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie działki nr 33/3 obręb ewidencyjny 007 przy ul. Kołobrzeskiej w Świdwinie, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.
 
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2020 roku. Formularz zgłoszenia.
 
ROZPORZĄDZENIE NR 7/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 
ROK 2019
 
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2020 roku. Formularz zgłoszenia.
 
OBWIESZCZENIE o wydaniu dezycji.
 
ZARZĄDZENIE WO/149/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w 2020 roku.Informacja finansowa,wzór ofert
 
ZARZĄDZENIE WO/140/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w 2020 roku, ogłoszenie,informacja finansowa, wzór oferty

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących nazwy ulicy (ul. Lawendowa)
 
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących nazwy ulicy (ul. Pastelowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na stałej lokalizacji dwóch wielkogabarytowych namiotów pneumatycznych na terenie kompleksu wojskowego w Świdwinie, stanowiącego teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej.

SPRAWOZDANIE z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących nazwy ulicy

KONSULTACJE projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Świdwin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Formularz, uchwała

PROTOKÓŁ KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Świdwin
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

INFORMACJA o ogłoszonym konkursie na realizację programu polityki zdrowotnej "Szczepienia przeciwko grypie osób po 65 roku życia- mieszkańców miasta Świdwin na lata 2018-2019"
 
ZARZĄDZENIE WO/1233/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 4 pażdziernika 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji nazwy ulicy [ zał. nr 1 - mapa ewidencji gruntów, zał. nr 2 - formularz konsultacyjny dot. nazwy ulicy ]

ZARZĄDZENIE NR WO/122/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 1 pażdziernika 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. " Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób od 65. roku życia - mieszkańców miasta Świdwin na lata 2018-2020" w 2019 roku [ zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3, zał. nr 4 ]
 
 
INFORMACJA. Burmistrz Miasta Świdwin informuje, że do tut. Urzędu wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn.: „IV. Festiwal Organizacji Pozarządowych". Ofertę złożyło Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku- Zamek, ul. Niedziałkowskiego 17,78-300 Swidwin.

 
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji - zawiadomienie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 34/2019 z dnia 19 sierpnia 2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji gazowej pomiarowej średniego ciśnienia, na terenie działki nr 3/214, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 003 miasta Świdwin ( woj. zachodniopomorskie) stanowiącej teren zamknięty MON

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 30/2019 z dnia 22 lipca 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociąguśredniego ciśnienia, na terenie działki nr 3/214.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji gazowej pomiarowej śr/c na terenie działki nr 3/214, położonej
w obrębie ewidencyjnym 003 miasta Świdwin, stanowiącej teren zamknięty MON

OGŁOSZENIE dot. ilości projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Świdwin
 


WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY SENIORÓW MIASTA ŚWIDWIN
ZARZĄDZENIE WO/67/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 maja 2019r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Seniorów Miasta Świdwin, ustalenia Kalendarza Wyborczego oraz określenia wzorów druków i formularzy niezbędnych do przeprowadzenia wyborów
zał. nr 1 - KALENDARZ WYBORCZY,
zał. nr 2 - OGŁOSZENIE,
zał. nr 3 - WZÓR FORMULARZA,
zał. nr 4 - WZÓR OŚWIADCZENIA KANDYDATA O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE,
zał. nr 5 - WZÓR WYKAZU MIESZKAŃCÓW SENIORÓW UDZIELAJĄCYCH POPARCIA KANDYDATOWI
 

Zapytanie ofertowe

Zamówienie ofertowe dotyczące zamówienia na zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktyczno - edukacyjnym dla dzieci z Miasta Świdwin.

 
 
ZARZĄDZENIE WO/54/18 Burmistrza Miasta z dnia 18 kwietnia 2019r. w w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Orła Białego w Świdwinie [OGŁOSZENIE]
 
ZARZĄDZENIE WO/55/18 Burmistrza Miasta z dnia 18 kwietnia 2019r. w w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. ppor. Emilii Gierczak w Świdwinie, [OGŁOSZENIE]
 
 
Burmistrz Miasta Świdwin informuje, że do tut. Urzędu wpłyneła oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie imprez biegowych- VI Dycha na Regą- Memoriał Wojtka Pismenki - PROTOKÓŁ ze zgłaszania uwag do złożonej oferty
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz ze stacją pomiarową śr/c na terenie działki nr 3/214, położonej w obrębie ewidencyjnym 003 miasta Świdwin,stanowiącej teren zamknięty MON
 
ZARZĄDZENIE WO/49/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia NABORU wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świdwin na zadanai służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
 
OGŁOSZENIE O ZEBRANIU MIESZKAŃCÓW:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZARZADZENIE WO/47/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 1 kwietnia 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie HARMONOGRAMU Ogólnych Zebrań Mieszkańców Osiedli Miasta ŚwidwinZARZĄDZENIE WO/42/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 25 marca 2019r. w sprawie określenia REGULAMINU rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "PROEKO" Młodzi w zgodzie z naturą [ zał. nr 1 do regulaminu, zał. nr 2 do regulaminu, zał. nr 3 do regulaminu ]
 
 

zapytanie ofertowe - "BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA ULICY BRZOZOWEJ w m. Świdwin"
 1. zał. nr 1 - wzór formularza ofertowego
 2. zał. nr 2 - dokumentacja - projekt budowlano-wykonawczy (część 1, część 2, część 3 )
 3. zał. nr 3 - pozwolenie na budowę
 4. zał. nr 4 - przedmiar robót

zapytanie ofertowe - "SPRZĄTANIE JEZDNI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA ŚWIDWIN´
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE ODCINKA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KRÓLOWEJ JADWIGI
 1. zał. nr 1 - formularz cenowy
 2. zał. nr 2 - fragment mapy z projektowanym odcinkiem kanalizacji deszczowej
 3. zał. nr 3 - projekt budowlany (do wglądu w Urzędzie Miasta Śwdiwin - pokój nr 31 )
 4. zał. nr 4 - profil podłóżny sieci kanalizacji deszczowej
 5. zał. nr 5 - dezyzja ZZDW
 6. zał. nr 6 - zgoda Konserwatora Zabytów

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia analizy rynkuSPRAWOZDANIE z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Statutów Osiedli Miasta Świdwin
 
ZARZĄDZENIE WO/37/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 5 marca 2019r. w sprawie HARMONOGRAMU Ogólnych Zebrań Mieszkańców Osiedli Miasta Świdwin

ZARZĄDZENIE NR WO/30/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Statutów Osiedli Miasta Świdwin
 1. zał. nr 1 - projekt Statutu Zarządu Osiedla Nr 1
 2. zał. nr 2 - projekt Statutu Zarządu Osiedla Nr 2
 3. zał. nr 3 - projekt Statutu Zarządu Osiedla Nr 3
 4. zał. nr 4 - projekt Statutu Zarządu Osiedla Nr 4
 5. zał. nr 5 - projekt Statutu Zarządu Osiedla Nr 5
 6. zał. nr 6 - projekt Statutu Zarządu Osiedla Nr 6
 7. zał. nr 7 - projekt Statutu Zarządu Osiedla Nr 7
 8. zał. nr 8 - projekt Statutu Zarządu Osiedla Nr 8
 
 
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w Szczecinie - zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Powiatu Świdwdwińskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn." Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej"
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE - NA KONSERWACJĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO.
 1. zał. nr 1 - wzór formularza ofertowego
 2. zał. nr 2 - wzór umowy
 3. zał. nr 3 - zbiorcze zestawienie skrzynek energetycznych
 4. zał. nr 4 - szczegółowy wykaz sieci oświetleniowych będących własnością Urzędu Miasta Świdwin

 
ZARZĄDZENIE NR WO/17/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie OGŁOSZENIA konkursu na realizację zadań publicznych w 2019 roku - informacja finansowa
 

 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ SPRZĘTU BIUROWEGO - w ramach projektu "JA W INTERNECIE" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 -
zał. nr 1 - formularz ofertowy
zał. nr 2 - projekt umowy
 

ZAPYTANIE OFERTOWE "WYCINKA 133 SZTUK DRZEW NA TERENIE DZIAŁKI 194/12 W MIEJSCOWOŚCI ŚWIDWIN - zał. nr 1 - decyzja nr 956 - ZWKZ; zał. nr 2 - decyzja nr 957 - ZWKZ; zał. nr 3 - decyzja nr 988 - ZWKZ; zał. nr 4 - formularz ofertowy; zał. nr 5 - projekt umowy; zał. nr 6 - lokalizacja drzew; zał nr 7 - szacunek brakarski; zał. nr 8 - wykaz drzew
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ SPRZĘTU BIUROWEGO - w ramach projektu "JA W INTERNECIE" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 - zał. nr 1 - formularz ofertowy, zał. nr 2 - projekt umowy - WYJAŚNIENIA
 
 
 
Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług kominiarskich w lokalach i budynkach zarządzanych przez Miasto Świdwin w 2019r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro - zał. nr 1 - wykaz przewodów kominowych, zał. nr 2 - formularz cenowy, projekt umowy

 

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Świdwina o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na 2019 rok.
 
 
 

2018 rok
 

ZARZĄDZENIE WO/179/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie OGŁOSZENIA konkursu na realizację zadań publicznych w 2019 r. (inf. finasowa)

 

ZARZĄDZENIE WO/173/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie OGŁOSZENIA konkursu na realizację zadania publicznego w 2019 roku [ informacja finansowa z działalności za rok 2018 ]

 

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa rozdzielni 110 kV w stacji transformatorowej 110/15kV GPZ Świdwin´

 

KONSULTACJE projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Świdwin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok na 2019 rok [ PROJEKT UCHWAŁY ] zał. do projektu - FORMULARZ konsultacji

 

ZARZĄDZENIE WO/136/18 Burmistrza Maista Świdwin z dnia 05 września 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 roku - Informacja finansowa

 

ZAWIADOMIENIE Burmistrza Miasta Świdwin o podaniu do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko i przeprowadzenia udziału społeczeństwa w ramach posępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn "Rozbudowa i przebudowa rozdzielni 110 KV w stacji transformatorowej 110kV/15 GPZ Świdwin" planowanego na działce ewidencyjnej nr 55, obręb 0008 w mieście Świdwn

 

POSTANOWIENIE o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa rozdzielni 110 kV w stacji transformatorowej 110/15kV GPZ Świdwin"

 

ROZEZNANIE CENOWE DOTYCZĄCE PRZEWOZU UCZNIÓW Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDWIN DO I ZE SZKÓŁ, PRZEDSZKOLII OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH

zał. nr 1 - harmonogram dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019

zał. nr 2 - oferta WYBÓR

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN - wykaz projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Świdwin

 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA -

decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych w Świdwinie na okres 3 lat.

 

INFORMACJA nt. zadania publicznego pn "Organizacja strefy kibica podczas meczu Mistrzostw Świata w piłce nożnej Polska-Kolumbia"

 

INFORMACJA nt. zadania publicznego pn. "Rehabilitacja warunkiem powrotu do zdrowia osób niepełnosprawnych"

 

INFORMACJA nt. zadania publicznego pn " Wystawa numizmatyczna "100 lat Polskiego Pieniądza"

 

 

INFORMACJA dot. wpłynięcia oferty realizacji zadania publicznego pn.: "Obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidy"

 

ZARZĄDZENIE Nr WO/24/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie OGŁOSZENIA konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Informacja finansowa

 ZAPYTANIE O KOSZT PLANOWANEJ EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ ŚWIDWIN

ROZSTRZYGNIĘCIE

 


 

 

Burmistrz Miasta Świdwin ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2018 roku - formularz zgłoszenia


2017 ROK


 

INFORMACJA o lokalizacji Punktów oraz harmonogram świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa prawnego w Powiecie Świdwińskim w 2018 r.

 

ZARZĄDZENIE NR WO/148/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Informacja finansowa

Ogłoszenie wyników konkursu.

 

Zarządzenie Nr WO/140/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w 2018 roku. Informacja finansowa.

 

PROTOKÓŁ KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Świdwin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

 

INFORMACJA dla osób zamieszkujących przy ulicy gen. Zawadzkiego, Tałdykina i Walki Młodych, których nazwy uległy zmianie

KONSULTACJE

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Świdwin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok - FORMULARZ

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NR 5/2017 na zbycie dostawczego pojazdu samochodowego marki Ford Transit

 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN dot. realizacji zadania publicznego pn. " Finał Grand Prix Zachodniopomorskiego w Nordic Walking" - OFERTA

 

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

o wydaniu dezyzji Nr 46/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie nawierzchni lotniskowych oraz systemów odwodnienia i oświetlenia nawigacyjnego

 

ZARZĄDZENIE WO/92/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia rozeznania cenowego dotyczącego przewozu uczniów z terenu Gminy Miejskiej do szkól w okresie od 04.09.2017 do 22.06.2018r. - WYBÓR

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury Lotniskowego Systemu Pomiarów Meteorologicznych

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie nawierzchni lotniskowych, systemów: odwodnienia oraz oświetlenia nawigacyjnego.

SPRAWOZDANIE z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Infrastruktury Lotniskowego Automatycznego Systemu Pomiarów Metorologicznych.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN - dot. oferty realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja Ogólnopolskiego Biegu IV Dycha nad Regą - memorial Wojtka Pismenki "

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Podejmowanie Działań Rekreacyjnych Dla Seniorów". Informacja

OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji Nr 22/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej ś/c oraz sieci cieplnej, zlokalizowanych na działakach nr 3/214, 415/9, 415/10, 415/11, 415/12, 415/12, 415/13, 415/14, 415/17, 415/32, 415/33, 415/34 obr. 0003 Świdwin stanowiących teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej

 

SPRAWOZDANIE z realizacji programu współpracy Miasta Świdwin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 19/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie małogabarytowej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ST 255 w obudowie betonowej wraz z przebudową istniejącej sieci rozdzielczej SN 15 kV i nn 0,4 kV na stacji Świdwin, zlokalizowanych na działce nr 5/19 w obrębie m. Świdwin 8 stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych SA

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej ś/c oraz sieci cieplnej, zlokalizowanych na działkach nr 3/214, 415/9, 415/10, 415/11, 415/12, 415/13, 415/14, 415/17, 415/32, 415/33, 415/34 obr. 0003 Świdwin, stanowiących teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej

 

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 27 marca 2017r. w sprawie czasu, miejsca i sposobu udostępniania sprawozdania finansowego o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych w związku z przeprowadzonym 22.01.2017r. referendum w sprawie odwołania Burmistrza Świdwina Jana Owsiaka oraz Rady Miasta świdwin przed upływem kadencji.

 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji o celu publicznego polegającej na budowie małogabarytowej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ST 255 wraz z przebudową istniejącej sieci rozdzielczej SN 15kV i nn 0,4 kV, zlokalizowanych na dziłace nr 5/19 w obrębie m. Świdwin, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

 

WO/29/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie OGŁOSZENIA konkursu na realizacvję zadań publicznych w 2017 roku [ informacja finansowa z działalności za rok 2016 ]

 

WO/20/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie OGOSZENIA konkursu na realizację zadań publiczych w 2017 roku [ informacja finansowa z działalności za rok 2016 ]

 

BURMISTRZ MIASTA ŚWIDWIN ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2017 roku [formularz zgłoszenia]

 

ZARZĄDZENIE NR WO/8/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia kunkursu na realizację zadań publicznych w 2017r. - informacja finansowa

 

Burmistrz Miasta Świdwin ogłasza wyniki konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w 2017r.

2016 rok

ZARZĄDZENIE WO/140/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie OGŁOSZENIA KONKURSU na realizację zadania publicznego w 2017 r. [zał,. nr 1 do ogloszenia - informacja finansowa z dzialalności za 2016 rok]

ZARZĄDZENIE WO/126/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie OGŁOSZENIA KONKURSU na realizację zadania publicznego w 2017 r. [zał,. nr 1 do ogloszenia- informacja finansowa z dzialalności za 2016 rok]

PROTOKÓŁ KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Świdwin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok

Projekt Uchwały nr XXIV//16 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Świdwin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

informacja nt konsultacji do projektu uchwały, formularz dot konsultacji

 

INFORMACJA o wyniku konkursu na dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka w Świdwinie

 

OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016r. - zawiadomienie dot. zakończenia prac nad sporządzeniem projektu rozporządznia Dyrektora RZGW w Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Regi oraz projektu prognozy oddziaływania na środowisko ww. dokumentu - przystąpienie do konsultacji społecznych przedmiotowych projektów

 

INFORMACJA o wyborze oferty na rozeznanie cenowe na przewóz uczniów z terenu Gminy Miejskiej Świdwin do szkół

 

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. zawiadomienia o sporządzeniu projektów: Zarządzeń RDOŚ zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:

 • Jezioro Wielki Bytyń PLH 320011,
 • Dolna Odra PLH 320037,
 • Ostoja Drawska PLB 320019

oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektów zarządzeń

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA O KOSZT PLANOWANEJ EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ MIASTO ŚWIDWIN

 

Burmistrz Miasta Świdwin ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka w Świdwinie

 

ZAMÓWIENIE - dowóz uczniów z terenu Gminy Miejskiej Świdwin do szkół podstawowych, gimnazjów i ośrodków szkolno-wychowawczych ROZSTRZYGNIĘCIE

 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN dot. oferty realizacji zadania publicznego pn. " Wycieczka turystyczna dla młodzieży do Krakowa "

- PROTOKÓŁ uwag dot. organizacji ww wycieczki

 

BURMISTRZ MIASTA ŚWIDWIN ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka u. Drawska 30, Świdwin - WYNIK KONKURSU

 

Burmistrz Miasta Świdwin w dniu 15.06.2016r. odwołuje z powodu uchybień formalnych ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka w Świdwinie

 

ZAPYTANIE O OSTATECZNY KOSZT PLANOWANEJ EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ MIASTO ŚWIDWIN

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA ŚWIDWIN DOT. MIEJSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W ŚWIDWINIE

 

INFORMACJA Burmistrza Miasta Świdwin dot. oferty realizacji zadania publicznego pn. " V Świdwiński Maraton Rowerowy z okazji 720 lecia Miasta Świdwin".

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 37/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu strażnicy wojskowej straży pożarnej z zagospodarowaniem terenu wokół niego oraz budową i przebudową przyłączy: wodociągowego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenrgetycznego oraz teletechnicznej, a także budową: placu manewrowego, drogi wewnętrznej, parkingu, ciągów pieszych, śmietnika i kontenerowego agregatu prądotwórczego, placu ćwiczeń ze wspinalnią oraz 3 podziemnych zbiorników o poj. do 100m3 dla zadania "Budowa obiektu wojskowej straży pożarnej na lotnisku w Świdwinie" na działkach nr 3/214, 415/11 i 415/12 obręb 0003 miasto Świdwin, stanowiących tereny zamknięte Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

BURMISTRZ MIASTA ŚWIDWIN OGŁASZA

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 im. KUBUSIA PUCHATKA - odwołanie

 

OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 09 maja 2016r. o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Regi.

 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN - dot. oferty realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja Ogólnopolskiego Biegu III Dycha Nad Regą - memoriał Wojtka Pismenki".

 

SPRAWOZDANIE z realizacji programu współpracy Miasta Świdwin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3, ust 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 201 5 roku

 

INFORMACJA dot. OFERTY organizacji pozarządowej na zadanie publicznej "Razem z nadzieją na kolejny dzień, rok....Obchody Jubileuszu X lecia Świdwińskiego Stowarzyszenia Amazonka

 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie obiektu strażnicy wojskowej straży pożarnej z zagospodarowania terenu wokól niego oraz budową i przebudową przyłączy: wodociągowego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej elektroenergetycznegooraz teletechnicznej, a także budową: placu manewrowego, drogi wewnętrznej, parkingu ciągów pieszych, śmietnika i kontenerowego agregatu prądotwórczego, placu ćwiczeń wspinalnią oraz 3 podziemnych zbiorników o poj. do 100 m3 dla zadania "Budowa obiektu wojskowej straży pożarnej na lotnisku w Świdwinie" na działkach 3/214, 415/11 i 415/12 obręb 0003 miasto Świdwin stanowiących tereny zamknięte Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - wydzierżawienie, montaż, instalacja i obsługa terminalu POS z funkcją płatności zbliżeniowej dla Urzędu Miasta w Świdwinie na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 EURO

 

ZAPYTANIE O KOSZT planowanej emisji obligacji przez Gminę Miejską Świdwin

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 30/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku wartowni nr 13 na potrzeby budynku eskadrowego przy ul. Poczyńskiej 32 w Świdwinie na działkach nr 3/214, 415/12, 415/13 obręb 0003 miasto Świdwin, stanowiących tereny zamknięte Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

OGŁOSZENIE o sprzedaży drewna - PROTOKÓŁ z otwarcia ofert

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - dot. OS.6341.9.2016.KJ

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - dot. OS.6341.10.2016.KJ

 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN - dot. oferty realizacji zadania publicznego pn. "Grand Prix Województwa Zachodniopomorskiego w Nordic Walking w ramach Dni Walki z Cukrzycą i Otyłością 2016r. w Świdwinie". [ OFERTA ]

 

OBWIESZCZENIE O W SZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku wartowni nr 13 na potrzeby budynku eskadrowego przy ulicy Połczyńskiej 32 w Świdwinie na działkach nr 3/214, 415/12 i 415/13 obręb 0003 miasto Świdwin, stanowiących tereny zamknięte Ministerstwa Obrony Narodowej

 

ZARZĄDZENIE WO/37/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 9 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego pn. kontynuacja remontu i konserwacji elewacji kościoła pw. MBNP w Świdwinie

 

ZARZĄDZENIE WO/36/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 3 marca 2016r. w sprawie OGŁOSZENIA konkursu na realizację zadań publicznych w 2016 roku [informacja finansowa z działalności za rok 2015]

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN dot. budowy wiaty magazynowej stali z udźwigowieniem 12,5 t. w Świdwinie dz. nr 42/1 obręb 0007

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY DRAWSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód przyziemnych z istniejącego ujęcia w mieście Świdwin na potrzeby wodociągu miejskiego, do celów zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Świdwin, ul. Szczecińska - lokalizacja ujęcia: działka o nr. 286/2 obręb 13 miasto Świdwin

 

PROTOKÓŁ - ze zgłaszania uwag do oferty złożonej do realizacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

OBWIESZCZENIE - STAROSTA DRAWSKI ZAWIADAMIA - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia w mieście Świdwin na potrzeby wodociągu miejskiego, do celów zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Świdwin.

Informacja - Burmistrz Miasta Świdwin informuje, że do tut. Urzędu wpłyneła oferta realizacji zadania publicznego pn.: "I Puchar Polski Kadetów w zapasach w stylu wolnym, eliminacja do finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży". OFERTA

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji na budowę infrastruktury dla instalacji radiolokacyjnego systemu lądowania dla lotniska w Świdwinie

Burmistrz Miasta Świdwin ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwarych konkursach ofert w 2016 roku - FORMULARZ ZGŁOSZENIA kandydata

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA

 

ZARZĄDZENIE WO/1/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2016 roku [ OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONTROLI ]

 

2015 rok

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA

 

OBWIESZCZENIE o wszczeciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury dla instalacji radiolokacyjnego systemu lądowania dla lotniska w Świdwinie na działkach nr 3/214, 415/11 i 415/13 obręb 0003 miasto Świdwin, stanowiących tereny zamknięte Ministerstw Obrony Narodowej.

 

Zarządzenie Nr WO/146/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2016 roku - zał. nr 1 informacja finansowa z dzialalności za rok 2015

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 169/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie zewnętrznych instalacji: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w kompleksie lotniskowym w Świdwinie, na terenie Jednostki Wojskowej 3294 dla zadania 16234 "Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w kompleksie wojskowym w Świdwinie " na działce nr 3/214 obręb 0003 miasto Świdwin, stanowiącej tereny zamknięte Ministerstwa Obrony Narodowej".

 

Zarządzenie Nr WO/140/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie OGŁOSZENIA KONKURSU na realizację zadań publicznych w 2016 roku - zał. nr 1 - informacja finansowa z działalności za rok 2015

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 161/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie systemu elektroenergetycznego dla zadania "Modernizacja systemu elektroenergetycznego na lotnisku w Świdwinie " na działakach: 3/210, 3/214, 415/6, 415/11, 415/12, 415/13, 415/21, 415/26, 415/38 obręb 0003 oraz nr 4/7 i 11/2 obręb 0002 miasto Świdwin, stanowiących tereny zamknięte Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

KONSULTACJE projektu uchwały w sprawie Rocznego programu Współpracy Miasta Świdwin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o dzialalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok PROTOKÓŁ KONSULTACJI

FORMULARZ konsultacji projektu "Współpracy Miasta Świdwin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

 

projekt UCHWAŁY NR XII/88/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Świdwin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegio i o wolontariacie na 2016 rok.

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE I PRZEBUDOWIE ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI: WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W KOMPLEKSIE LOTNISKOWYM W ŚWIDWINIE, NA TERENIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 3294 DLA ZADANIA "MODERNIZACJA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W ŚWIDWINIE" na działce nr 3/214 obręb 0003 miasto Świdwin, stanowiących tereny zamknięte Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

OBWIESZCZENIE o wszczeciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie systemu elektroenergetycznego dla zadania "Modernizacja systemu elektroenergetycznego na lotnisku w Świdwinie" na działakach: 3/210, 3/214, 415/6, 415/9, 415/11, 415/12, 415/13, 415/21, 415/26, 415/38 obręb 0002 miasto Świdwin, stanowiących tereny zamknięte Ministerstwa Obrony Narodowej.


ZARZĄDZENIE WO/9715 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2015 roku [ OGŁOSZENIE ]

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu oddziaływania na środowisko miasta Świdwin w obszarach III i V

projekt zmiany mpzp - obszar III - obręb 007

projekt zmiany mpzp - obszar V - obręb 008 i 009

 

LISTA OSÓB

uprawnionych do przydziału lokalu na czas oznaczony i nieoznaczony z zasobów mieszkaniowych miasta Świdwin

 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA nt. oferty realizacji zadania publicznego

Organizacja Ogólnopolskiego Biegu II Dycha nad Regą - memoriał Wojtka Pismenki ".

 

ZARZĄDZENIE NR WO/53/15 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN Z DNIA 6 MAJA 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2015 roku

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO - DECYZJA nr 95/2015 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001774_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii krajowej na działakach nr 5/16 i 5/19 obręb Świdwin 0008 miasto Świdwin, stanowiących tereny zamknięte Polskich KOlei Państwowych S.A.

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO - ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI NR 47/2015 Z DNIA 4 MARCA 2015R. DLA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE STACJI PALIW PŁYNNYCH MPS, W JW 3294 W ŚWIDWINIE ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE NR 3/216 OBRĘB 003 ŚWIDWIN

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE OBIEKTU RADIOKOMUNIKACYJNEGO c0001774_ZAC_B SIECI ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ GSM-R DLA MODERNIZACJI LINII KOLEJOWEJ NA DZIAŁKACH NR 5/16 I 5/19 OBRĘB ŚWIDWIN 0008 MIASTO ŚWIDWIN, STANOWIĄCYCH TERENY ZAMKNIĘTE POLSKICH KOLEI PAŃSTWOWYCH S.A.

 

BURMISTRZ MIASTA ŚWIDWIN zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

 

UWAGA !

UTRUDNIENIA W MELDUNKACH, DOWODACH OSOBISTYCH I URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

 

ZARZĄDZENIE NR WO/21/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie OGŁOSZENIA KONKURSU na realizację zadań publicznych w 2015 r. -

 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN W SPRAWIE OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - OBSŁUGA SPRZĘTU PRZEZNACZONEGO DO WYKONYWANIA MONITORINGU MIEJSKIEGO, ORAZ DOFINANSOWANIE WYKONYWANIA ZADAŃ W TYM ZAKRESIE

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji paliw płynnych MPS w JW. 3294 Świdwin, zlokalizowanej na działce nr 3/216 obręb 003 Świdwin.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN - wyniki konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w 2015 roku

Komunikat Burmistrza Miasta Świdwin w sprawie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Świdwin.

2014 rok

ZARZĄDZENIE NR WO/116/14 BURMISTRZA MIASTA z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2015 roku [OGŁOSZENIE]

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin w obszarach III, V oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

KONSULTACJE - projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Świdwin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

Projekt Uchwały Nr XLIV/364/14 Rady Miasta Świdwin w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Świdwin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

Formularz uwag do projektu „Programu współpracy Miasta Świdwin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

 

 

INFORMACJA dot. realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechnia kultury fizycznej pn. "Bieg na jedną milę"

 

ZARZĄDZENIE NR WO/79/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publiczego Przedszkola nr 2 "Pod Topolą" w Świdwinie [ OGŁOSZENIE ]

ZARZĄDZENIE NR WO/60/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publiczego Przedszkola nr 2 "Pod Topolą" w Świdwinie [ OGŁOSZENIE ] - INFORMACJA

 

 
 
ZARZĄDZENIE WO//51/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 12 maja 2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2014 roku [ OGŁOSZENIE ]
 
 
 
ZARZĄDZENIE WO/28/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2014 roku [ OGŁOSZENIE ]
 
 
 
ZARZĄDZENIE NR WO/27/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego pn. Odnowienie ściany północnej XIV wiecznego Kościoła Mariackiego w Świdwinie w 2014 roku. [ OGŁOSZENIE ]

 

BURMISTRZ MIASTA ŚWIDWIN ogłasza wyniki III konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w 2014 roku

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji nr 16/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku nr 13 w kompleksie wojskowym 1964 na działce nr 3/216 obręb 0003 miasto Świdwin, stanowiącej tereny zamknięte Ministerstwa Obrony Narodowej.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie płyty fundamentowej, agregatu prądotwórczego, linii kablowej zasilającej i sterującej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej dla instalacji teletechnicznych na działce nr 3/216 obręb 0003 miasto Świdwin, stanowiącej tereny zamknięte Ministerstwa Obrony Narodowej.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji nr nr 24/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie pyty fundamentowej, agregatu prądotwórczego, linii kablowej zasilającej i sterującej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej dla instalacji teletechnicznych na działce 3.216 obręb 0003 miasto Świdwin, stanowiącej tereny zamknięte Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

ZARZĄDZENIE WO/14/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2014 roku [ OGŁOSZENIE ]

 

 

ZARZĄDZENIE NR WO/5/13 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia komkursu na realizację zadań publicznych w 2014 roku [ OGŁOSZENIE ]

 

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN w sprawie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Świdwin

 
 
 

ZARZĄDZENIE WO/120/13 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2014 roku, [ OGŁOSZENIE ]

 

 

INFORMACJA Burmistrza Miasta Świdwin o realizacji zadania publicznego pn. "Uczestnictwo drużyny piłki ręcznej w Wojewódzkiej Lidze Piłki Ręcznej Chłopców" - OFERTA

 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie rocznego Programu Współpracy Miasta Świdwin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożutku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok - zał. nr 1 - Formularz konsultacji; zał. nr 2 - Projekt uchwały

PROTOKÓŁ KONSULTACJI

 

INFORMACJA dot. realizacji zadania publicznego pn. "WYCIECZKA DZIECI I MŁODZIEZY DO WARSZAWY"

 

Metryka

data wytworzenia
2013-11-25
data udostępnienia
2013-11-25
sporządzone przez
Artur Pliszka
opublikowane przez
Dutko Justyna
ilość odwiedzin
1662
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.