Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Świdwin
Menu góra
Strona startowa Informacje OGŁOSZENIA, INFORMACJE, KOMUNIKATY
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „OGŁOSZENIA, INFORMACJE, KOMUNIKATY, bieżące, menu 1260 - BIP - Urząd Miasta Świdwin”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

OGŁOSZENIA, INFORMACJE, KOMUNIKATY

OGŁOSZENIA, INFORMACJE, KOMUNIKATY

ROK 2023
 
Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż przyczepy marki AUTOSAN
Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż ciągnika rolniczego marki URSUS

Ogłoszenie Zakładu Usług Komunalnych dotyczące bezwzględnego zakazu podlewania wodą z miejskiej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych,tuneli foliowych itp. do odwołania.


W dniu 8 maja 2023 roku do Urzędu Miasta Świdwin wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Świdwińskie Stowarzyszenie „AMAZONKA” pn. „Nordic Walking - chodzę bo zdrowo”.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
 • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Termin i forma zgłaszania uwag:

 • uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 22 maja2023 r.,
 • korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1 78 - 300 Świdwin
 • drogą elektroniczną na adres: anna.terlecka@swidwin.pl
 • liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świdwin

Po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do umowy.

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ŚWIDWIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA "AMAZONKA"

FORMULARZ UWAG


Rozporządzenie nr 11/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie odstrzały sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. [Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 15 maja 2023, poz. 2981]

Gmina Miejska Świdwin [INFORMACJA]
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego(sprzedaż końcowa w terminie do 30 czerwca 2023 r.)


W dniu 17 marca 2023 roku  do Urzędu Miasta Świdwin wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez

Polski Związek Wędkarski Okręg Koszalin Koło nr 67 „REGA” ul. Łużycka 55 75 – 838 Koszalin

pn. Wędkarstwo – sport dla wszystkich

Kwota dofinansowania 4 200,00 zł

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
 • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Termin i forma zgłaszania uwag:

 • uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 27 marca 2023 roku
 • korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1 78 - 300 Świdwin
 • drogą elektroniczną na adres: anna.terlecka@swidwin.pl
 • liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świdwin

Po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego podejmuje decyzję o dofinansowaniu oferty i w przypadku pozytywnego jej rozpatrzenia niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do umowy.

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO KOŁA REGA

FORMULARZ UWAG

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU


W dniu 27 lutego 2023 roku  do Urzędu Miasta Świdwin wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez

Stowarzyszenie „PACTUM”

ul. Mickiewicza 38

74 – 400 Dębno

pn. Szkolenie z tematu przedsiębiorstw społecznych

kwota dofinansowania 2000,00 zł

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
 • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Termin i forma zgłaszania uwag:

 • uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 9 marca 2023 roku
 • korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1 78 - 300 Świdwin
 • drogą elektroniczną na adres: anna.terlecka@swidwin.pl
 • liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świdwin

Po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego podejmuje decyzję o dofinansowaniu oferty i w przypadku pozytywnego jej rozpatrzenia niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do umowy.

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

FORMULARZ UWAG

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU


Obwieszczenie z dnia 2 marca 2023r.

Na podstawie art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), a także art. 72
ust. 6 w zw. z art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.),

Minister Rozwoju i Technologii

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 10 lutego 2023 r., znak:
DLI-II.7621.29.2021.AZ.19(EŁ), uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 1/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r., znak: AP-4.7820.219-4.2020.JR, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin – Połczyn Zdrój”.


Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej [Zarządzenie nr WO/26/23 z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej]
Regulamin pracy Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Miasta Świdwin ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 1. Zarządzenie nr WO/26/23 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 grudnia 2022 r.
 2. Formularz zgłoszeniowy do Komisji konkursowej
 3. Oświadczenie RODO
 4. Informacja  rozstrzygnięciu konkursu
 
Załącznik nr 1 - Oferta realizacji zadania publicznego[wzór]
Załącznik nr 2 - Oferta realizacji zadania publicznego[wzór]
Załącznik nr 3 - Umowa o realizację zadania publicznego[wzór]
 
 

 
Rozporządzenie nr 3/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 lutego 2023r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 
 

W dniu 02 lutego 2023 roku  do Urzędu Miasta Świdwin wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez

Stowarzyszenie Kulturalno – Historyczne

„Bractwo Rycerskie Świdwin”

 1. „I Ultramaraton szlakiem Kotła Świdwińskiego”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
 • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Termin i forma zgłaszania uwag:

 • uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 9 lutego 2023 roku
 • korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1 78 - 300 Świdwin
 • drogą elektroniczną na adres: anna.terlecka@swidwin.pl
 • liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świdwin

Po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do umowy.

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA KULTURALNO - HISTORYCZNEGO "BRACTWO RYCERSKIE ŚWIDWIN"

FORMULARZ UWAG

 

Burmistrz Miasta Świdwin ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku - Organizacja Rajdu pod kryptonimem „Kocioł Świdwiński 1945”
 1. Zarządzenie nr WO/19/23 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2023 r.
 2. Formularz zgłoszeniowy do Komisji konkursowej
 3. Oświadczenie RODO
 4. Wyniki konkursu
 
Załącznik nr 1 - Oferta realizacji zadania publicznego[wzór]
Załącznik nr 2 - Oferta realizacji zadania publicznego[wzór]
Załącznik nr 3 - Umowa o realizację zadania publicznego[wzór]
 

 
Fiszka informacyjna dotycząca budynku znajdującego się na ul. Kołobrzeskiej 9, 78-300 Świdwin

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Świdwin o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin. Studium, kierunki.

Burmistrz Miasta Świdwin ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku - realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych – nauki pływania uczniów klas III oraz doskonalenia pływania uczniów klas IV – VIII miejskich szkół podstawowych.
 1. Zarządzenie nr WO/8/23 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 19 stycznia 2023 roku
 2. Ogłoszenie konkursowe -  realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych – nauki pływania uczniów klas III oraz doskonalenia pływania uczniów klas IV – VIII miejskich szkół podstawowych.
 3. Formularz zgłoszeniowy do Komisji konkursowej

Załącznik nr 1 - Oferta realizacji zadania publicznego


Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świdwinie

ZARZĄDZENIE WO/3/23 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie

OGŁOSZENIE O WYBORACH PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W ŚWIDWINIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

UCHWAŁA NR LIV/377/22

 

ROK 2022


Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 61/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie umorzenia w całości postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV na terenie działki nr 33/3 w obrębie ewidencyjnym nr 007 miasta Świdwin [woj.zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.] [znak: AP-3.746.50.2022.KJ(5)]

Zarządzenie nr WO/174/22Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 grudnia 2022 r.
Załącznik nr 1 - Oferta realizacji zadania publicznego[wzór]
Załącznik nr 2 - Oferta realizacji zadania publicznego[wzór]
Załącznik nr 3 - Umowa o realizację zadania publicznego[wzór]
 
[Ogłoszenie] Burmistrz Miasta Świdwin ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert w zakresie utworzenie punktu tymczasowej opieki rekonwalescencyjnej dla zwierząt po zabiegach weterynaryjnych [Formularz]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku  w zakresie kultury fizycznej, ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz turystyki.
Zarządzenie nr WO/172/22Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 grudnia 2022 r.
Załącznik nr 1 - Oferta realizacji zadania publicznego[wzór]
Załącznik nr 2 - Oferta realizacji zadania publicznego[wzór]
Załącznik nr 3 - Umowa o realizację zadania publicznego[wzór]

[Ogłoszenie] Burmistrz Miasta Świdwin ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. związanego z prowadzeniem placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Miasta Świdwin. [Formularz]

Rozporządzenie nr 17 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego [Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, 6 grudnia 2022r. poz. 5339]

Zarządzenie nr WO/159/22Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2022 r.
Załącznik nr 1 - Oferta realizacji zadania publicznego[wzór]
Załącznik nr 2 - Oferta realizacji zadania publicznego[wzór]
Załącznik nr 3 - Umowa o realizację zadania publicznego[wzór]

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2022 o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego nr 16/2022 z dnia 02 listopada 2022r. [Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 29 listopada 2022 r. poz. 5216]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. "ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV na terenie działki nr 33/3 w obrębie ewidencyjnym nr 007 miasta Świdwin, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. [znak sprawy: AP-3.746.50.2022.KJ(3)]

Rozporządzenie nr 16/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 listopada 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.[Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 2 listopada 2022r. poz. 4633]Obwieszczenie Burmistrza Miasta Świdwin o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji [AP-3.746.35.2022.KJ(5)] przez Wojewodę Zachodniopomorskiego nr 47/2022 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie umorzenia w całości postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie peronu wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla przystanku osobowego Świdwin Zamek na terenie działki nr 41/6 w obrębie ewidencyjnym nr 0013 miasta Świdwin, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. [Decyzja nr 47/2022]

Rozporządzenie nr 13/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. [Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 26 września 2022r. poz. 4016]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-"Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie peronu wraz z infrastrukturą towarzyszącą  dla przystanku osobowego Świdwin-Zamek w km 256,293-256,500 na linii kolejowej nr 202 Gdańsk Główny- Stargard na trenie działki nr 41/6  obrębie ewidencyjnym nr 0013 miasta Świdwin, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. [Znak sprawy: AP-3.746.35.2022.KJ(3)]

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. "Pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego mostu drogowego stałego, dwuprzęsłowego zlokalizowanego w km 145+178 km rzeki Regi, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Regi w km 145+178 mostu drogowego stałego jednoprzęsłowego oraz prowadzenia przez wody powierzchniowe linii energetycznej w rurze osłonowej poprzez umieszczenie jej w kapie chodnikowej nowoprojektowanego mostu"

Burmistrz Miasta Świdwin ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWO – REKREACYJNYCH – NAUKI PŁYWANIA DLA UCZNIÓW KLAS III MIEJSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - edycja II.

 1. Zarządzenie nr WO/101?22 Burmistrza Miasta Świdwin
 2. Ogłoszenie konkursu
 3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lipca 2022 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej [Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 29 lipca 2022 r. poz. 3395]
 
Rozporządzenie nr 2/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. [Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 19 lipca 2022r. poz. 3307]

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 03.06.2022 r. dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji dla zamierzenia pn.: "Przebudowy stacji radaru meteorologicznego wraz z wymianą radaru - Świdwin" [AP-4.7820.255-7.2022.MM]

Rozporządzenie nr 7/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego [Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 2 czerwca 2022r. poz. 2453]

Uproszczona oferta na realizację zadania pożytku publicznego: Dzienny Dom Opieki Medycznej - Zdrowy Senior

 Obwieszczenie dot. "Przebudowy stacji radaru meteorologicznego wraz z wymianą radaru - Świdwin" [AP-4.7820.255-2.2022.MM]

 Informacja o uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego Świdwińskiego Stowarzyszenia Amazonka
Formularz zgłoszenia uwag do oferty

 
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego KOŁO 67 REGA
Formularz zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego w 2022 roku-prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych nauki pływania dla uczniów klas III miejskich szkół podstawowych

Rozporządzenie nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego [Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 24 stycznia 2022r. poz. 323]

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej, ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego [Zarządzenie nr WO/10/22]
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w 2022 roku otworzenie punktu tymczasowej opieki rekonwalescencyjnej dla zwierząt po zabiegach weterynaryjnych [Zarządzenie nr WO/9/22]

 
ROK 2021

Rozporządzenie  nr 28/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2021r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego(Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 17 grudnia 2021r. )


Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego w 2022 roku związanego z prowadzeniem placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Miasta Świdwin.[załącznik 1][Zarządzenie nr WO/161/21]

 Projekt Programu Współpracy Miasta Świdwin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotmi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Świdwin o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin. [Klauzula RODO]

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Swidwin"


OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 13 września 2021 r. o przedłożeniu organom opiniującym wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdwin  z dnia 25 lutego 2005 r. uchwalonego Uchwałą XXVII/219/08 Rady Miasta Świdwin  oraz o wystąpieniu o zakres raportu.


 ROZPORZĄDZENIE NR 2012021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udzialem ptaków

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z DNIA 26 LIPCA 2021 ROKU O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2021 ROKU.

OBWIESZCZENIE dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin".

Informacja Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.)

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Dotyczy: "Realizacji pozalekcyjnych zajęc sportowo-rekreacyjnych dla uczniów miejskich szkół podstawowych".

Rozporządzenie nr 18/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 zmieniające rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.

Rozporządzenie nr 17/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 27 maja 2021r. poz. 2294)

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 roku Dotyczy: utworzenia punktu tymczasowej opieki rekonwalescencyjnej dla zwierząt po zabiegach weterynaryjnych.

Rozporządzenie nr 16/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2021r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków(HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa.[Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 18 maja 2021r.]

Rozporządzenie nr 15/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego [Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 12 maja 2021r. poz. 2090]

OGŁOSZENIE o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świdwin w 2021 roku na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 11/2021 z dnia 12 kwietnia 2021r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obwałowań obiektu magazynowego wraz z rozbiórką, budową oraz przebudową infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, a także rozbiórką, budową i przebudową ogrodzenia na terenie kompleksu wojskowego w Świdwinie na terenie działek nr 3/214, 3/209 w obrębie ewidencyjnym 003 miasta Świdwin, stanowiących teren zamknięty MON.

Rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, 29 kwietnia 2021r.)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Koła nr 67 Rega

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Świdwin
Na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2021r., poz. 247 tekst jednolity zwanej dalej ustawą ooś.)

ANKIETA KONSULTACJI DOT. ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU NA RUCH JEDNOKIERUNKOWY W MIEŚCIE ŚWIDWIN
https://swidwin.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne?fbclid=IwAR0Wwb5oK5kxusqy2yHRU8xb1qxNRrpy1AnM66o5krbEsR9md403jYeJQNA

Uproszczona oferta na realizaję zadania publicznego złożona przez Świdwińskie Stowarzyszenie "Amazonka"

Termin i forma zgłaszania uwag:

 • uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 21.04.2021 r.,
 • korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1 78 - 300 Świdwin
 • drogą elektroniczną na adres: anna.terlecka@swidwin.pl
 • liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świdwin

Po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do umowy.


 Rozporządzenie nr 12/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06 kwietnia 2021r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.


OGŁOSZENIE - otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2021 roku.

        - załącznik nr 1 do oferty – oświadczenie

        - załącznik nr 2 do oferty – oświadczenie

        - załącznik nr 3 do oferty – oświadczenie

        - załącznik nr 4 do oferty – oświadczenie

        - załącznik nr 5 do oferty – oświadczenie

        - załącznik nr 6 do oferty – oświadczenie  

OGŁOSZENIE o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2021 roku

WYNIKI konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2021r.


 OGŁOSZENIE - otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2021 roku.

Wyniki konkursu na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2021 roku.


 

 INFORMACJA Zgodnie z wymogiem art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Gryficach podaję do publicznej wiadomości informację: o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 03.12.2020r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Gryficach - 09.12.2020r.), złożony przez Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe s.c., ul. Traugutta 11d, 77-300 Człuchów, w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów tj. Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 21, 78-300 Świdwin, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu projektowanej bezdotykowej myjni samochodowej, zlokalizowaej na terenie działki o nr ewidencyjnym 214/9 obręb 0012 Świdwin, gmina Świdwin, powiat świdwiński, województwo zachodniopomorskie.
 
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie obwałowań obiektu magazynowego wraz z rozbiórką, budową oraz przebudową infrastruktury technicznej i komunikacyjnej a także rozbiórką, budową i przebudową ogrodzenia na terenie kompleksu wojskowego w Świdwinie na terenie działek nr 3/214, 3/209 w obrębie ewidencyjnym 003 miasta Świdwin, stanowiących teren zamknięty MON.
 
INFORMACJA w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w 2021 r. [Wzór oferty realizacji zadania publicznego]
 
OBWIESZCZENIE Zgodnie z art 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) zawiadamia się, że na wniosek z 20.10.2020 r. Pana Marcina Rybakiewicza, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, w dniu 12 stycznia 2021 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzje nr 1/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn." Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin-Połczyn Zdrój".
 
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Świdwin o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Na podstawie art. 10 § 1, art. 28 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.)
 
 
ROK 2020
 
INFORMACJA - Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 03 stycznia 2020 r. została wydana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzja nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej na terenie działki nr 33/3 obręb ewidencyjny 007 przy ul. Kołobrzeskiej w Świdwinie, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.
 
Informacja w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Świdwin w zamian za święto przypadające w sobotę.
 
OGŁOSZENIE - na podstawie art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) Burmistrz Miasta Świdwin ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2021 roku. [ Formularz zgłoszenia ]
 
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
 
OBWIESZCZENIE - Zgodnie z art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1363) zawiadamia się, że na wniosek z 20.10.2020r. Pana Marcina Rybakiewicza, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój".
 
Informuje, że w ogłoszonym konkursie na realizację programu polityki zdrowotnej „Szczepienia przeciwko grypie osób po 65. roku życia- mieszkańców miasta Świdwin na lata 2018-2020" w 2020 roku w wyznaczonym terminie, tj.: do 4 listopada 2020 roku nie wpłynęła żadna oferta.
 
Ranort końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej
 
 ROZPORZĄDZENIE NR 10/2020 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 20 października 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego
 
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Miasta Świdwin z organizacjami pozarządowymi


ROZPORZĄDZENIE NR 9/2020 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzalu sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

SPRAWOZDANIE z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących postawienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
 
DECYZJA o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości opisanej działką nr 52 o pow. 1,1040 ha położoną w obrębie 008 m. Świdwin KO2B/00003895/3.
 
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego
 
 
SPRAWOZDANIE z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Niedziałkowskiego
 
OGŁOSZENIE o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świdwin w 2020 roku na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów
działkowych.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i modernizacji składów MPS-1 i MPS-3 w Świdwinie wraz z rurociągiem przesyłowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 3/207, 3/214, 3/216, 415/35, 415/36, 415/37, 415/38, 415/39, 415/42, 415/45 w obrębie ewidencyjnym nr 0003 miasta Świdwin

INFORMACJA - o rostrzygnięcia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w 2020 roku z zakresu działań na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych przez organizację spotkań rekreacyjno - edukacyujnych oraz podejmowania działań prozdrowotnych.


INFORMACJA o rostrzygnięcia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w 2020 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

ROZPORZĄDZENIE NR 5/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2020 roku
w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego
 
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i modernizacji składów MPS-1 i MPS-3 w Świdwinie.

ZARZĄDZENIE WO/20/20 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w 2020r. Ogłoszenie.
 
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 1/2020 z dnia 03 stycznia 2020 r. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie działki nr 33/3 obręb ewidencyjny 007 przy ul. Kołobrzeskiej w Świdwinie, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.
 
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2020 roku. Formularz zgłoszenia.
 
ROZPORZĄDZENIE NR 7/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 
ROK 2019
 
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2020 roku. Formularz zgłoszenia.
 
OBWIESZCZENIE o wydaniu dezycji.
 
ZARZĄDZENIE WO/149/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w 2020 roku.Informacja finansowa,wzór ofert
 
ZARZĄDZENIE WO/140/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w 2020 roku, ogłoszenie,informacja finansowa, wzór oferty

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących nazwy ulicy (ul. Lawendowa)
 
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących nazwy ulicy (ul. Pastelowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na stałej lokalizacji dwóch wielkogabarytowych namiotów pneumatycznych na terenie kompleksu wojskowego w Świdwinie, stanowiącego teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej.

SPRAWOZDANIE z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących nazwy ulicy

KONSULTACJE projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Świdwin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Formularz, uchwała

PROTOKÓŁ KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Świdwin
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

INFORMACJA o ogłoszonym konkursie na realizację programu polityki zdrowotnej "Szczepienia przeciwko grypie osób po 65 roku życia- mieszkańców miasta Świdwin na lata 2018-2019"
 
ZARZĄDZENIE WO/1233/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 4 pażdziernika 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji nazwy ulicy [ zał. nr 1 - mapa ewidencji gruntów, zał. nr 2 - formularz konsultacyjny dot. nazwy ulicy ]

ZARZĄDZENIE NR WO/122/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 1 pażdziernika 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. " Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób od 65. roku życia - mieszkańców miasta Świdwin na lata 2018-2020" w 2019 roku [ zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3, zał. nr 4 ]
 
 
INFORMACJA. Burmistrz Miasta Świdwin informuje, że do tut. Urzędu wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn.: „IV. Festiwal Organizacji Pozarządowych". Ofertę złożyło Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku- Zamek, ul. Niedziałkowskiego 17,78-300 Swidwin.

 
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji - zawiadomienie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 34/2019 z dnia 19 sierpnia 2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji gazowej pomiarowej średniego ciśnienia, na terenie działki nr 3/214, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 003 miasta Świdwin ( woj. zachodniopomorskie) stanowiącej teren zamknięty MON

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 30/2019 z dnia 22 lipca 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociąguśredniego ciśnienia, na terenie działki nr 3/214.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji gazowej pomiarowej śr/c na terenie działki nr 3/214, położonej
w obrębie ewidencyjnym 003 miasta Świdwin, stanowiącej teren zamknięty MON

OGŁOSZENIE dot. ilości projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Świdwin
 


WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY SENIORÓW MIASTA ŚWIDWIN
ZARZĄDZENIE WO/67/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 maja 2019r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Seniorów Miasta Świdwin, ustalenia Kalendarza Wyborczego oraz określenia wzorów druków i formularzy niezbędnych do przeprowadzenia wyborów
zał. nr 1 - KALENDARZ WYBORCZY,
zał. nr 2 - OGŁOSZENIE,
zał. nr 3 - WZÓR FORMULARZA,
zał. nr 4 - WZÓR OŚWIADCZENIA KANDYDATA O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE,
zał. nr 5 - WZÓR WYKAZU MIESZKAŃCÓW SENIORÓW UDZIELAJĄCYCH POPARCIA KANDYDATOWI
 

Zapytanie ofertowe

Zamówienie ofertowe dotyczące zamówienia na zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktyczno - edukacyjnym dla dzieci z Miasta Świdwin.

 
 
ZARZĄDZENIE WO/54/18 Burmistrza Miasta z dnia 18 kwietnia 2019r. w w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Orła Białego w Świdwinie [OGŁOSZENIE]
 
ZARZĄDZENIE WO/55/18 Burmistrza Miasta z dnia 18 kwietnia 2019r. w w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. ppor. Emilii Gierczak w Świdwinie, [OGŁOSZENIE]
 
 
Burmistrz Miasta Świdwin informuje, że do tut. Urzędu wpłyneła oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie imprez biegowych- VI Dycha na Regą- Memoriał Wojtka Pismenki - PROTOKÓŁ ze zgłaszania uwag do złożonej oferty
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz ze stacją pomiarową śr/c na terenie działki nr 3/214, położonej w obrębie ewidencyjnym 003 miasta Świdwin,stanowiącej teren zamknięty MON
 
ZARZĄDZENIE WO/49/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia NABORU wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świdwin na zadanai służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
 
OGŁOSZENIE O ZEBRANIU MIESZKAŃCÓW:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZARZADZENIE WO/47/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 1 kwietnia 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie HARMONOGRAMU Ogólnych Zebrań Mieszkańców Osiedli Miasta ŚwidwinZARZĄDZENIE WO/42/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 25 marca 2019r. w sprawie określenia REGULAMINU rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "PROEKO" Młodzi w zgodzie z naturą [ zał. nr 1 do regulaminu, zał. nr 2 do regulaminu, zał. nr 3 do regulaminu ]
 
 

zapytanie ofertowe - "BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA ULICY BRZOZOWEJ w m. Świdwin"
 1. zał. nr 1 - wzór formularza ofertowego
 2. zał. nr 2 - dokumentacja - projekt budowlano-wykonawczy (część 1, część 2, część 3 )
 3. zał. nr 3 - pozwolenie na budowę
 4. zał. nr 4 - przedmiar robót

zapytanie ofertowe - "SPRZĄTANIE JEZDNI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA ŚWIDWIN´
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE ODCINKA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KRÓLOWEJ JADWIGI
 1. zał. nr 1 - formularz cenowy
 2. zał. nr 2 - fragment mapy z projektowanym odcinkiem kanalizacji deszczowej
 3. zał. nr 3 - projekt budowlany (do wglądu w Urzędzie Miasta Śwdiwin - pokój nr 31 )
 4. zał. nr 4 - profil podłóżny sieci kanalizacji deszczowej
 5. zał. nr 5 - dezyzja ZZDW
 6. zał. nr 6 - zgoda Konserwatora Zabytów

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia analizy rynkuSPRAWOZDANIE z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Statutów Osiedli Miasta Świdwin
 
ZARZĄDZENIE WO/37/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 5 marca 2019r. w sprawie HARMONOGRAMU Ogólnych Zebrań Mieszkańców Osiedli Miasta Świdwin

ZARZĄDZENIE NR WO/30/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Statutów Osiedli Miasta Świdwin
 1. zał. nr 1 - projekt Statutu Zarządu Osiedla Nr 1
 2. zał. nr 2 - projekt Statutu Zarządu Osiedla Nr 2
 3. zał. nr 3 - projekt Statutu Zarządu Osiedla Nr 3
 4. zał. nr 4 - projekt Statutu Zarządu Osiedla Nr 4
 5. zał. nr 5 - projekt Statutu Zarządu Osiedla Nr 5
 6. zał. nr 6 - projekt Statutu Zarządu Osiedla Nr 6
 7. zał. nr 7 - projekt Statutu Zarządu Osiedla Nr 7
 8. zał. nr 8 - projekt Statutu Zarządu Osiedla Nr 8
 
 
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w Szczecinie - zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Powiatu Świdwdwińskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn." Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej"
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE - NA KONSERWACJĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO.
 1. zał. nr 1 - wzór formularza ofertowego
 2. zał. nr 2 - wzór umowy
 3. zał. nr 3 - zbiorcze zestawienie skrzynek energetycznych
 4. zał. nr 4 - szczegółowy wykaz sieci oświetleniowych będących własnością Urzędu Miasta Świdwin

 
ZARZĄDZENIE NR WO/17/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie OGŁOSZENIA konkursu na realizację zadań publicznych w 2019 roku - informacja finansowa
 

 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ SPRZĘTU BIUROWEGO - w ramach projektu "JA W INTERNECIE" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 -
zał. nr 1 - formularz ofertowy
zał. nr 2 - projekt umowy
 

ZAPYTANIE OFERTOWE "WYCINKA 133 SZTUK DRZEW NA TERENIE DZIAŁKI 194/12 W MIEJSCOWOŚCI ŚWIDWIN - zał. nr 1 - decyzja nr 956 - ZWKZ; zał. nr 2 - decyzja nr 957 - ZWKZ; zał. nr 3 - decyzja nr 988 - ZWKZ; zał. nr 4 - formularz ofertowy; zał. nr 5 - projekt umowy; zał. nr 6 - lokalizacja drzew; zał nr 7 - szacunek brakarski; zał. nr 8 - wykaz drzew
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ SPRZĘTU BIUROWEGO - w ramach projektu "JA W INTERNECIE" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 - zał. nr 1 - formularz ofertowy, zał. nr 2 - projekt umowy - WYJAŚNIENIA
 
 
 
Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług kominiarskich w lokalach i budynkach zarządzanych przez Miasto Świdwin w 2019r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro - zał. nr 1 - wykaz przewodów kominowych, zał. nr 2 - formularz cenowy, projekt umowy

 

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Świdwina o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na 2019 rok.
 
 
 

2018 rok
 

ZARZĄDZENIE WO/179/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie OGŁOSZENIA konkursu na realizację zadań publicznych w 2019 r. (inf. finasowa)

 

ZARZĄDZENIE WO/173/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie OGŁOSZENIA konkursu na realizację zadania publicznego w 2019 roku [ informacja finansowa z działalności za rok 2018 ]

 

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa rozdzielni 110 kV w stacji transformatorowej 110/15kV GPZ Świdwin´

 

KONSULTACJE projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Świdwin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok na 2019 rok [ PROJEKT UCHWAŁY ] zał. do projektu - FORMULARZ konsultacji

 

ZARZĄDZENIE WO/136/18 Burmistrza Maista Świdwin z dnia 05 września 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 roku - Informacja finansowa

 

ZAWIADOMIENIE Burmistrza Miasta Świdwin o podaniu do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko i przeprowadzenia udziału społeczeństwa w ramach posępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn "Rozbudowa i przebudowa rozdzielni 110 KV w stacji transformatorowej 110kV/15 GPZ Świdwin" planowanego na działce ewidencyjnej nr 55, obręb 0008 w mieście Świdwn

 

POSTANOWIENIE o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa rozdzielni 110 kV w stacji transformatorowej 110/15kV GPZ Świdwin"

 

ROZEZNANIE CENOWE DOTYCZĄCE PRZEWOZU UCZNIÓW Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDWIN DO I ZE SZKÓŁ, PRZEDSZKOLII OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH

zał. nr 1 - harmonogram dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019

zał. nr 2 - oferta WYBÓR

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN - wykaz projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Świdwin

 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA -

decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych w Świdwinie na okres 3 lat.

 

INFORMACJA nt. zadania publicznego pn "Organizacja strefy kibica podczas meczu Mistrzostw Świata w piłce nożnej Polska-Kolumbia"

 

INFORMACJA nt. zadania publicznego pn. "Rehabilitacja warunkiem powrotu do zdrowia osób niepełnosprawnych"

 

INFORMACJA nt. zadania publicznego pn " Wystawa numizmatyczna "100 lat Polskiego Pieniądza"

 

 

INFORMACJA dot. wpłynięcia oferty realizacji zadania publicznego pn.: "Obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidy"

 

ZARZĄDZENIE Nr WO/24/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie OGŁOSZENIA konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Informacja finansowa

 ZAPYTANIE O KOSZT PLANOWANEJ EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ ŚWIDWIN

ROZSTRZYGNIĘCIE

 


 

 

Burmistrz Miasta Świdwin ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2018 roku - formularz zgłoszenia


2017 ROK


 

INFORMACJA o lokalizacji Punktów oraz harmonogram świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa prawnego w Powiecie Świdwińskim w 2018 r.

 

ZARZĄDZENIE NR WO/148/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Informacja finansowa

Ogłoszenie wyników konkursu.

 

Zarządzenie Nr WO/140/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w 2018 roku. Informacja finansowa.

 

PROTOKÓŁ KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Świdwin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

 

INFORMACJA dla osób zamieszkujących przy ulicy gen. Zawadzkiego, Tałdykina i Walki Młodych, których nazwy uległy zmianie

KONSULTACJE

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Świdwin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok - FORMULARZ

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NR 5/2017 na zbycie dostawczego pojazdu samochodowego marki Ford Transit

 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN dot. realizacji zadania publicznego pn. " Finał Grand Prix Zachodniopomorskiego w Nordic Walking" - OFERTA

 

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

o wydaniu dezyzji Nr 46/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie nawierzchni lotniskowych oraz systemów odwodnienia i oświetlenia nawigacyjnego

 

ZARZĄDZENIE WO/92/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia rozeznania cenowego dotyczącego przewozu uczniów z terenu Gminy Miejskiej do szkól w okresie od 04.09.2017 do 22.06.2018r. - WYBÓR

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury Lotniskowego Systemu Pomiarów Meteorologicznych

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie nawierzchni lotniskowych, systemów: odwodnienia oraz oświetlenia nawigacyjnego.

SPRAWOZDANIE z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Infrastruktury Lotniskowego Automatycznego Systemu Pomiarów Metorologicznych.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN - dot. oferty realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja Ogólnopolskiego Biegu IV Dycha nad Regą - memorial Wojtka Pismenki "

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Podejmowanie Działań Rekreacyjnych Dla Seniorów". Informacja

OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji Nr 22/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej ś/c oraz sieci cieplnej, zlokalizowanych na działakach nr 3/214, 415/9, 415/10, 415/11, 415/12, 415/12, 415/13, 415/14, 415/17, 415/32, 415/33, 415/34 obr. 0003 Świdwin stanowiących teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej

 

SPRAWOZDANIE z realizacji programu współpracy Miasta Świdwin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 19/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie małogabarytowej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ST 255 w obudowie betonowej wraz z przebudową istniejącej sieci rozdzielczej SN 15 kV i nn 0,4 kV na stacji Świdwin, zlokalizowanych na działce nr 5/19 w obrębie m. Świdwin 8 stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych SA

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej ś/c oraz sieci cieplnej, zlokalizowanych na działkach nr 3/214, 415/9, 415/10, 415/11, 415/12, 415/13, 415/14, 415/17, 415/32, 415/33, 415/34 obr. 0003 Świdwin, stanowiących teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej

 

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 27 marca 2017r. w sprawie czasu, miejsca i sposobu udostępniania sprawozdania finansowego o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych w związku z przeprowadzonym 22.01.2017r. referendum w sprawie odwołania Burmistrza Świdwina Jana Owsiaka oraz Rady Miasta świdwin przed upływem kadencji.

 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji o celu publicznego polegającej na budowie małogabarytowej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ST 255 wraz z przebudową istniejącej sieci rozdzielczej SN 15kV i nn 0,4 kV, zlokalizowanych na dziłace nr 5/19 w obrębie m. Świdwin, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

 

WO/29/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie OGŁOSZENIA konkursu na realizacvję zadań publicznych w 2017 roku [ informacja finansowa z działalności za rok 2016 ]

 

WO/20/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie OGOSZENIA konkursu na realizację zadań publiczych w 2017 roku [ informacja finansowa z działalności za rok 2016 ]

 

BURMISTRZ MIASTA ŚWIDWIN ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2017 roku [formularz zgłoszenia]

 

ZARZĄDZENIE NR WO/8/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia kunkursu na realizację zadań publicznych w 2017r. - informacja finansowa

 

Burmistrz Miasta Świdwin ogłasza wyniki konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w 2017r.

2016 rok

ZARZĄDZENIE WO/140/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie OGŁOSZENIA KONKURSU na realizację zadania publicznego w 2017 r. [zał,. nr 1 do ogloszenia - informacja finansowa z dzialalności za 2016 rok]

ZARZĄDZENIE WO/126/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie OGŁOSZENIA KONKURSU na realizację zadania publicznego w 2017 r. [zał,. nr 1 do ogloszenia- informacja finansowa z dzialalności za 2016 rok]

PROTOKÓŁ KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Świdwin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok

Projekt Uchwały nr XXIV//16 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Świdwin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

informacja nt konsultacji do projektu uchwały, formularz dot konsultacji

 

INFORMACJA o wyniku konkursu na dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka w Świdwinie

 

OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016r. - zawiadomienie dot. zakończenia prac nad sporządzeniem projektu rozporządznia Dyrektora RZGW w Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Regi oraz projektu prognozy oddziaływania na środowisko ww. dokumentu - przystąpienie do konsultacji społecznych przedmiotowych projektów

 

INFORMACJA o wyborze oferty na rozeznanie cenowe na przewóz uczniów z terenu Gminy Miejskiej Świdwin do szkół

 

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. zawiadomienia o sporządzeniu projektów: Zarządzeń RDOŚ zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:

 • Jezioro Wielki Bytyń PLH 320011,
 • Dolna Odra PLH 320037,
 • Ostoja Drawska PLB 320019

oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektów zarządzeń

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA O KOSZT PLANOWANEJ EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ MIASTO ŚWIDWIN

 

Burmistrz Miasta Świdwin ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka w Świdwinie

 

ZAMÓWIENIE - dowóz uczniów z terenu Gminy Miejskiej Świdwin do szkół podstawowych, gimnazjów i ośrodków szkolno-wychowawczych ROZSTRZYGNIĘCIE

 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN dot. oferty realizacji zadania publicznego pn. " Wycieczka turystyczna dla młodzieży do Krakowa "

- PROTOKÓŁ uwag dot. organizacji ww wycieczki

 

BURMISTRZ MIASTA ŚWIDWIN ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka u. Drawska 30, Świdwin - WYNIK KONKURSU

 

Burmistrz Miasta Świdwin w dniu 15.06.2016r. odwołuje z powodu uchybień formalnych ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka w Świdwinie

 

ZAPYTANIE O OSTATECZNY KOSZT PLANOWANEJ EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ MIASTO ŚWIDWIN

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA ŚWIDWIN DOT. MIEJSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W ŚWIDWINIE

 

INFORMACJA Burmistrza Miasta Świdwin dot. oferty realizacji zadania publicznego pn. " V Świdwiński Maraton Rowerowy z okazji 720 lecia Miasta Świdwin".

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 37/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu strażnicy wojskowej straży pożarnej z zagospodarowaniem terenu wokół niego oraz budową i przebudową przyłączy: wodociągowego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenrgetycznego oraz teletechnicznej, a także budową: placu manewrowego, drogi wewnętrznej, parkingu, ciągów pieszych, śmietnika i kontenerowego agregatu prądotwórczego, placu ćwiczeń ze wspinalnią oraz 3 podziemnych zbiorników o poj. do 100m3 dla zadania "Budowa obiektu wojskowej straży pożarnej na lotnisku w Świdwinie" na działkach nr 3/214, 415/11 i 415/12 obręb 0003 miasto Świdwin, stanowiących tereny zamknięte Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

BURMISTRZ MIASTA ŚWIDWIN OGŁASZA

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 im. KUBUSIA PUCHATKA - odwołanie

 

OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 09 maja 2016r. o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Regi.

 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN - dot. oferty realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja Ogólnopolskiego Biegu III Dycha Nad Regą - memoriał Wojtka Pismenki".

 

SPRAWOZDANIE z realizacji programu współpracy Miasta Świdwin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3, ust 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 201 5 roku

 

INFORMACJA dot. OFERTY organizacji pozarządowej na zadanie publicznej "Razem z nadzieją na kolejny dzień, rok....Obchody Jubileuszu X lecia Świdwińskiego Stowarzyszenia Amazonka

 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie obiektu strażnicy wojskowej straży pożarnej z zagospodarowania terenu wokól niego oraz budową i przebudową przyłączy: wodociągowego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej elektroenergetycznegooraz teletechnicznej, a także budową: placu manewrowego, drogi wewnętrznej, parkingu ciągów pieszych, śmietnika i kontenerowego agregatu prądotwórczego, placu ćwiczeń wspinalnią oraz 3 podziemnych zbiorników o poj. do 100 m3 dla zadania "Budowa obiektu wojskowej straży pożarnej na lotnisku w Świdwinie" na działkach 3/214, 415/11 i 415/12 obręb 0003 miasto Świdwin stanowiących tereny zamknięte Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - wydzierżawienie, montaż, instalacja i obsługa terminalu POS z funkcją płatności zbliżeniowej dla Urzędu Miasta w Świdwinie na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 EURO

 

ZAPYTANIE O KOSZT planowanej emisji obligacji przez Gminę Miejską Świdwin

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 30/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku wartowni nr 13 na potrzeby budynku eskadrowego przy ul. Poczyńskiej 32 w Świdwinie na działkach nr 3/214, 415/12, 415/13 obręb 0003 miasto Świdwin, stanowiących tereny zamknięte Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

OGŁOSZENIE o sprzedaży drewna - PROTOKÓŁ z otwarcia ofert

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - dot. OS.6341.9.2016.KJ

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - dot. OS.6341.10.2016.KJ

 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN - dot. oferty realizacji zadania publicznego pn. "Grand Prix Województwa Zachodniopomorskiego w Nordic Walking w ramach Dni Walki z Cukrzycą i Otyłością 2016r. w Świdwinie". [ OFERTA ]

 

OBWIESZCZENIE O W SZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku wartowni nr 13 na potrzeby budynku eskadrowego przy ulicy Połczyńskiej 32 w Świdwinie na działkach nr 3/214, 415/12 i 415/13 obręb 0003 miasto Świdwin, stanowiących tereny zamknięte Ministerstwa Obrony Narodowej

 

ZARZĄDZENIE WO/37/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 9 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego pn. kontynuacja remontu i konserwacji elewacji kościoła pw. MBNP w Świdwinie

 

ZARZĄDZENIE WO/36/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 3 marca 2016r. w sprawie OGŁOSZENIA konkursu na realizację zadań publicznych w 2016 roku [informacja finansowa z działalności za rok 2015]

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN dot. budowy wiaty magazynowej stali z udźwigowieniem 12,5 t. w Świdwinie dz. nr 42/1 obręb 0007

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY DRAWSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód przyziemnych z istniejącego ujęcia w mieście Świdwin na potrzeby wodociągu miejskiego, do celów zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Świdwin, ul. Szczecińska - lokalizacja ujęcia: działka o nr. 286/2 obręb 13 miasto Świdwin

 

PROTOKÓŁ - ze zgłaszania uwag do oferty złożonej do realizacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

OBWIESZCZENIE - STAROSTA DRAWSKI ZAWIADAMIA - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia w mieście Świdwin na potrzeby wodociągu miejskiego, do celów zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Świdwin.

Informacja - Burmistrz Miasta Świdwin informuje, że do tut. Urzędu wpłyneła oferta realizacji zadania publicznego pn.: "I Puchar Polski Kadetów w zapasach w stylu wolnym, eliminacja do finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży". OFERTA

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji na budowę infrastruktury dla instalacji radiolokacyjnego systemu lądowania dla lotniska w Świdwinie

Burmistrz Miasta Świdwin ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwarych konkursach ofert w 2016 roku - FORMULARZ ZGŁOSZENIA kandydata

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA

 

ZARZĄDZENIE WO/1/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2016 roku [ OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONTROLI ]

 

2015 rok

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA

 

OBWIESZCZENIE o wszczeciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury dla instalacji radiolokacyjnego systemu lądowania dla lotniska w Świdwinie na działkach nr 3/214, 415/11 i 415/13 obręb 0003 miasto Świdwin, stanowiących tereny zamknięte Ministerstw Obrony Narodowej.

 

Zarządzenie Nr WO/146/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2016 roku - zał. nr 1 informacja finansowa z dzialalności za rok 2015

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 169/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie zewnętrznych instalacji: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w kompleksie lotniskowym w Świdwinie, na terenie Jednostki Wojskowej 3294 dla zadania 16234 "Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w kompleksie wojskowym w Świdwinie " na działce nr 3/214 obręb 0003 miasto Świdwin, stanowiącej tereny zamknięte Ministerstwa Obrony Narodowej".

 

Zarządzenie Nr WO/140/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie OGŁOSZENIA KONKURSU na realizację zadań publicznych w 2016 roku - zał. nr 1 - informacja finansowa z działalności za rok 2015

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 161/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie systemu elektroenergetycznego dla zadania "Modernizacja systemu elektroenergetycznego na lotnisku w Świdwinie " na działakach: 3/210, 3/214, 415/6, 415/11, 415/12, 415/13, 415/21, 415/26, 415/38 obręb 0003 oraz nr 4/7 i 11/2 obręb 0002 miasto Świdwin, stanowiących tereny zamknięte Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

KONSULTACJE projektu uchwały w sprawie Rocznego programu Współpracy Miasta Świdwin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o dzialalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok PROTOKÓŁ KONSULTACJI

FORMULARZ konsultacji projektu "Współpracy Miasta Świdwin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

 

projekt UCHWAŁY NR XII/88/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Świdwin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegio i o wolontariacie na 2016 rok.

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE I PRZEBUDOWIE ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI: WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W KOMPLEKSIE LOTNISKOWYM W ŚWIDWINIE, NA TERENIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 3294 DLA ZADANIA "MODERNIZACJA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W ŚWIDWINIE" na działce nr 3/214 obręb 0003 miasto Świdwin, stanowiących tereny zamknięte Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

OBWIESZCZENIE o wszczeciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie systemu elektroenergetycznego dla zadania "Modernizacja systemu elektroenergetycznego na lotnisku w Świdwinie" na działakach: 3/210, 3/214, 415/6, 415/9, 415/11, 415/12, 415/13, 415/21, 415/26, 415/38 obręb 0002 miasto Świdwin, stanowiących tereny zamknięte Ministerstwa Obrony Narodowej.


ZARZĄDZENIE WO/9715 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2015 roku [ OGŁOSZENIE ]

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu oddziaływania na środowisko miasta Świdwin w obszarach III i V

projekt zmiany mpzp - obszar III - obręb 007

projekt zmiany mpzp - obszar V - obręb 008 i 009

 

LISTA OSÓB

uprawnionych do przydziału lokalu na czas oznaczony i nieoznaczony z zasobów mieszkaniowych miasta Świdwin

 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA nt. oferty realizacji zadania publicznego

Organizacja Ogólnopolskiego Biegu II Dycha nad Regą - memoriał Wojtka Pismenki ".

 

ZARZĄDZENIE NR WO/53/15 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN Z DNIA 6 MAJA 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2015 roku

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO - DECYZJA nr 95/2015 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001774_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii krajowej na działakach nr 5/16 i 5/19 obręb Świdwin 0008 miasto Świdwin, stanowiących tereny zamknięte Polskich KOlei Państwowych S.A.

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO - ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI NR 47/2015 Z DNIA 4 MARCA 2015R. DLA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE STACJI PALIW PŁYNNYCH MPS, W JW 3294 W ŚWIDWINIE ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE NR 3/216 OBRĘB 003 ŚWIDWIN

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE OBIEKTU RADIOKOMUNIKACYJNEGO c0001774_ZAC_B SIECI ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ GSM-R DLA MODERNIZACJI LINII KOLEJOWEJ NA DZIAŁKACH NR 5/16 I 5/19 OBRĘB ŚWIDWIN 0008 MIASTO ŚWIDWIN, STANOWIĄCYCH TERENY ZAMKNIĘTE POLSKICH KOLEI PAŃSTWOWYCH S.A.

 

BURMISTRZ MIASTA ŚWIDWIN zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

 

UWAGA !

UTRUDNIENIA W MELDUNKACH, DOWODACH OSOBISTYCH I URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

 

ZARZĄDZENIE NR WO/21/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie OGŁOSZENIA KONKURSU na realizację zadań publicznych w 2015 r. -

 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN W SPRAWIE OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - OBSŁUGA SPRZĘTU PRZEZNACZONEGO DO WYKONYWANIA MONITORINGU MIEJSKIEGO, ORAZ DOFINANSOWANIE WYKONYWANIA ZADAŃ W TYM ZAKRESIE

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji paliw płynnych MPS w JW. 3294 Świdwin, zlokalizowanej na działce nr 3/216 obręb 003 Świdwin.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN - wyniki konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w 2015 roku

Komunikat Burmistrza Miasta Świdwin w sprawie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Świdwin.

2014 rok

ZARZĄDZENIE NR WO/116/14 BURMISTRZA MIASTA z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2015 roku [OGŁOSZENIE]

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin w obszarach III, V oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

KONSULTACJE - projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Świdwin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

Projekt Uchwały Nr XLIV/364/14 Rady Miasta Świdwin w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Świdwin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

Formularz uwag do projektu „Programu współpracy Miasta Świdwin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

 

 

INFORMACJA dot. realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechnia kultury fizycznej pn. "Bieg na jedną milę"

 

ZARZĄDZENIE NR WO/79/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publiczego Przedszkola nr 2 "Pod Topolą" w Świdwinie [ OGŁOSZENIE ]

ZARZĄDZENIE NR WO/60/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publiczego Przedszkola nr 2 "Pod Topolą" w Świdwinie [ OGŁOSZENIE ] - INFORMACJA

 

 
 
ZARZĄDZENIE WO//51/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 12 maja 2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2014 roku [ OGŁOSZENIE ]
 
 
 
ZARZĄDZENIE WO/28/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2014 roku [ OGŁOSZENIE ]
 
 
 
ZARZĄDZENIE NR WO/27/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego pn. Odnowienie ściany północnej XIV wiecznego Kościoła Mariackiego w Świdwinie w 2014 roku. [ OGŁOSZENIE ]

 

BURMISTRZ MIASTA ŚWIDWIN ogłasza wyniki III konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w 2014 roku

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji nr 16/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku nr 13 w kompleksie wojskowym 1964 na działce nr 3/216 obręb 0003 miasto Świdwin, stanowiącej tereny zamknięte Ministerstwa Obrony Narodowej.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie płyty fundamentowej, agregatu prądotwórczego, linii kablowej zasilającej i sterującej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej dla instalacji teletechnicznych na działce nr 3/216 obręb 0003 miasto Świdwin, stanowiącej tereny zamknięte Ministerstwa Obrony Narodowej.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji nr nr 24/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie pyty fundamentowej, agregatu prądotwórczego, linii kablowej zasilającej i sterującej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej dla instalacji teletechnicznych na działce 3.216 obręb 0003 miasto Świdwin, stanowiącej tereny zamknięte Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

ZARZĄDZENIE WO/14/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2014 roku [ OGŁOSZENIE ]

 

 

ZARZĄDZENIE NR WO/5/13 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia komkursu na realizację zadań publicznych w 2014 roku [ OGŁOSZENIE ]

 

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN w sprawie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Świdwin

 
 
 

ZARZĄDZENIE WO/120/13 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2014 roku, [ OGŁOSZENIE ]

 

 

INFORMACJA Burmistrza Miasta Świdwin o realizacji zadania publicznego pn. "Uczestnictwo drużyny piłki ręcznej w Wojewódzkiej Lidze Piłki Ręcznej Chłopców" - OFERTA

 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie rocznego Programu Współpracy Miasta Świdwin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożutku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok - zał. nr 1 - Formularz konsultacji; zał. nr 2 - Projekt uchwały

PROTOKÓŁ KONSULTACJI

 

INFORMACJA dot. realizacji zadania publicznego pn. "WYCIECZKA DZIECI I MŁODZIEZY DO WARSZAWY"

 

Metryka

sporządzono
2023-02-10 przez Dutko Justyna
udostępniono
2023-02-10 00:00 przez Dutko Justyna
zmodyfikowano
2023-06-07 10:59 przez Dutko Justyna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2759
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.