Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Świdwin
Menu góra
Strona startowa Informacje ZAPYTANIA OFERTOWE
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZAPYTANIA OFERTOWE, bieżące, menu 1305 - BIP - Urząd Miasta Świdwin”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIA OFERTOWE


2022 rok
 
Zapytanie ofertowe : dot. "Naprawa i konserwacja istniejących elementów placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie miasta Świdwin"
Załącznik nr 1 - Zestawienie zaleceń place zabaw
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
Załącznik nr 3 - Klauzula RODO

 Zapytanie ofertowe : dot. "Wycinki drzew z Parku Miejskiego w Świdwinie"
Załącznik nr 1 - Decyzja nr. 104.2022.K
Załącznik nr 2 - Oznaczenie drzew na mapie
Załącznik nr 3 - Szacunek brakarski
Załącznik nr 4 - Formularz oferty
Załącznik nr 5 - Umowa KOŚ.3037....2022

Zapytanie ofertowe : dot. "Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy oświetlenia drogowego ul. Spółdzielczej w Świdwinie"

Zapytanie ofertowe : dot. "Utrzymania rabat kwiatowych na terenie Miasta Świdwin"
Załącznik nr 1 - formularz cenowy

 Zapytanie ofertowe : dot. "Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru - "Budowa drogi ul.Łokietka wraz z przebudową mostu na rzece Redze w Świdwinie".
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamówienia publicznego
Załącznik nr 3 - Wzór wykazu wykonanych usług
Załącznik nr 4 - Wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w zapytaniu ofertowym
Deszczówka :
 

 Zapytanie ofertowe - dot. "Wykonania prac archiwizacyjnych dla Gminy Miejskiej Świdwin".
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe - dot. utrzymania rabat kwiatowych na terenie Miasta Świdwin.
Załącznik nr 1 - formularz cenowy

Zapytanie ofertowe - dot. wykonania alejek w parku na Osiedlu Wojskowym w Świdwinie.
Załącznik nr 1 - Przedmiar
Załącznik nr 2 - Wydruk z systemu IntraEWID

Zapytanie ofertowe - dot. wykonania projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej ul. Broniewskiego w Świdwinie
Załącznik 1 - Wydruk z systemu IntraEWID
Załącznik 2 - Informacja z rejestru gruntów

Zapytanie ofertowe - dot.wymiany stolarki kiennej wraz z nawiewnikami oraz parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi w lokalacj należących do miejskiego zasobu mieszkaniowego Gmimy Miejskiej Świdwin o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 zł.
Załącznik nr 1 - Formularz cenowy
Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Zapytanie ofertowe - dot. wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wewnętrznych instalacji gazowych oraz wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania gazowego wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalach stanowiących własność Gminy Miejskiej Świdwin wykonywanych w ramach planu inwestycyjnego na 2022 rok oraz w ramach rządowego Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.
Załącznik nr 1 - Formularz cenowy
Załącznik nr 2 - Wykaz lokali
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe - dot. wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydzielenia łazienek w lokalach stanowiących własność Gminy Miejskiej Świdwin wykonywanych w ramach planu inwestycyjnego na 2022 rok o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130.000 zł
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe -dot. wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wydzielenia łazienek w lokalach stanowiących własność Gminy Miejskiej Świdwin wykonywanych w ramach planu inwestycyjnego na 2022 rok o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130.000 zł.
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe - dot. Wykonania dokumentacji projektowej tj. inwentaryzacji oraz koncepcji dot. przebudowy części Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Świdwinie
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
Załącznik nr 4 - Klauzula RODO

Zapytanie ofertowe - dot. "Przeglądu stanu technicznego - placów zabaw, miejsc rekreacji na terenie Miasta Świdwin"
Załącznik nr 1 - Przegląd roczny stanu techniczego placów zabaw, miejsc rekreacji
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu wyboru oferty

Zapytanie ofertowe - dot. "Dostawa urządzeń małej architektury wraz z montażem na działce nr 445 obręb 009 przy ul. Wojska Polskiego w Świdwinie.
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Załącznik nr 4 - Klauzula RODO
Informacja o wyborze oferty

2021 rok

 Zapytanie ofertowe - dot. "Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Świdwin w 2022 r."
Załącznik nr 1 - Kalkulacja cenowa
Załącznik nr 2 - Klauzula RODO

Zapytanie ofertowe - dot. "Świadczenia usług kominiarskich w lokalach i budynkach zarządzanych przez Miasto Świdwin w 2022 roku o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł."
Załącznik nr 1 - Wykaz budynków i przewodów
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego

 Zapytanie ofertowe - dot. "Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Świdwin w 2022 r.
Załącznik nr 1  - Kalkulacja cenowa
Załącznik nr 2 - Klauzula RODO
Unieważnienie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe - dot. " Sukcesywna dostawa artykułów higienicznym i środków czystości dla Urzędu Miasta Świdwin.
Załącznik nr 1 - Kalkulacja cenowa
Załącznik nr 2 - Klauzula RODO
PROTOKÓŁ z przeprowadzonego zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe - dot. " Sprzątanie i utrzymanie Targowiska miejskiego przy ul. Orląt Lwowskich 1 w Świdwinie w 2022 roku"
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO
PROTOKÓŁ z przeprowadzonego zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe - dot. "Konserwacji oświetlenia drogowego"
Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Załącznik nr 3 - Zbiorcze zestawienie skrzynek energetycznych
Załącznik nr 4 - Szczegółowy wykaz sieci oświetleniowych będących własnością Urzędu Miasta Świdwin
Załącznik nr 5 - Wykaz sprzętu
Protokół z przeprowadzenia analizy rynku

 Zapytanie ofertowe - dot. "Doręczanie korespondencji do mieszkańców zamieszkałych na terenie miasta Świdwin"
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
PROTOKÓŁ z przeprowadzonego zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe - dot. "Wykonywania usług rzeczoznawcy majatkowego z zakresu szacowania nieruchomości na terenie Miasta Świdwin w 2022 r."
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu rozezniania cenowego

Zapytanie ofertowe - dot. "Wyłonienia geodety uprawnionego do wykonywania usług geodezyjnych i kartograficznychnna terenie Miasta Świdwin w  2022 roku"
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu rozezniania cenowego

Zapytanie ofertowe - dot. " Opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin wraz z niezbędnymi opracowaniami"
Załącznik nr 2 - Umowa-wzór
Zawiadomienie o rozstrzygnieciu wyboru oferty

Zapytanie ofertowe - dot. sporządzenia opinii prawnej na potrzeby Rady Miasta Świdwin.
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe - dot. Wycinka drzew z terenu Miasta Świdwin.
Załącznik nr 1 - Decyzja Starosty Świdwińskiego OŚ.6131.29.2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r.
Załącznik nr 2 - Szacunek brakarski
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 4 - Umowa-projekt

 Zapytanie ofertowe - dotyczy: przebudowa z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej z podłączeniem pieca gazowego i budową instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą uzytkową w lokalu zarządzanym przez Gminę Miejską Świdwin o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł.
 
 

Zapytanie ofertowe - Dotyczy : Składania ofert na budowę obiektu małej architektury w miejscu publicznym - utwardzenia, lampy na działce nr 455 obr. 009 przy ul. Wojska Polskiego w Świdwinie.
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy wykonawcą a zamawiającym

Zapytanie ofertowe - Dotyczy : Składania ofert na zakup wraz z dostawą dwóch konternerów do gromadzenia odpadów komunalnych
Załącznik nr 1 - Formularz cenowy

Zapytanie ofertowe - Dotyczy : Przebudowy kolektora deszczowego w ul. Sportowej.
Załącznik nr 1 - Formularz cenowy
Załącznik nr 2 - Umowa nr KOŚ.3031.....2021

Zapytanie ofertowe - Dotyczy : Wykonania rocznych przeglądów stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w lokalach i budynkach zarządzanych przez Miasto Świdwin w 2021 roku o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł.
Załącznik nr 1 - Wykaz lokali i budynków będących w zasobie i zarządzanych przez Miasto Świdwin objętych przeglądem
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Zapytanie ofertowe - Dotyczy : Budowy kolektora deszczowego w ul. Sportowej
Załącznik nr 1 - Formularz cenowy
Załącznik nr 2 - Umowa nr KOŚ.3037.....2021
Załącznik nr 3 - Wydruk z systemu WebWID

Zapytanie ofertowe - Dotyczy: "Przebudowa z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej z podłączeniem pieca gazowego i budową instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepła wodą użytkową w lokalach zarządzanych przez Gminę Miejską Świdwin o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł.

Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa [Projekt gaz 1a/10, projekt gaz 1a/20]

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Kosztorys ślepy [1a/10, 1a/20]

KLAUZULA RODO

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego


 Zapytanie ofertowe - Dotyczy: "Wydzielenia łazienek w obrębie lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Świdwin o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 zł.

Załącznik nr 1 -

Lokal ul. Batalionów Chłopskich 1/7 (Instalacje , Inwentaryzacja, Rzut przekrój projekt)

Lokal ul. Batalionów Chłopskich 11/2 (Instalacje , Inwentaryzacja, Rzut przekrój )

Lokal ul. Emilii Gierczak 1a/11 (Instalacje , Inwentaryzacja, Rzut przekrój )

Lokal ul. Poznańska 4b/10 (Instalacje , Inwentaryzacja, Rzut przekrój )

Lokal ul. Poznańska 4b/11 (Instalacje , Inwentaryzacja, Rzut przekrój )

Lokal ul. Poznańska 4b/15 (Instalacje , Inwentaryzacja, Rzut przekrój )

Lokal ul. Poznańska 4d/3 (Instalacje , Inwentaryzacja, Rzut przekrój )

Załącznik nr 2 - Przedmiar

Załącznik nr 3 - SST 0 , SST 1, SST 2, SST 3, SST 4, SST 5, SST 6, SST 7, SST 8, SST 9, SST 10, SST 11, SST 12

Załącznik nr 4 - Formularz cenowy

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 - Klauzula RODO

Informacja uzupełniająca

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO


 

Zapytanie ofertowe - Dotyczy: " Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu pn. " Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Jesiennej i części ulicy Letniej w Świdwinie .

Informacja o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe  - Dotyczy: " Świadczenia usług związanych z całorocznym sprzątaniem nieruchomości stanowiących własność Miasta Świdwin, w tym także będących drogami".


Zapytanie ofertowe - Dotyczy: "Sprzątania i utrzymania Targowiska Miejskiego przy ul. Orląt Lwowskich 1 w Świdwinie"

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego


Zapytanie ofertowe - Dotyczy : wykonanie rocznych i 5-letnich przeglądów stanu technicznego budynków mieszkalnych wraz z budynkami gospodarczymi zarządzanych przez Miasto Świdwin w 2021 roku o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł.

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego


Zapytanie ofertowe - Dotyczy : wykonania projektu budowlano - wykonawczego budowy drogi ul. Łokietka(nr drogi 300028Z) wraz z odwodnieniem drogi oraz z przebudową mostu w ciągu ul. Łokietka na rzece Rega.

Unieważnienie zapytania ofertowego

 

Zaproszenie do złożenia oferty - Dotyczy: wymiana stolarki okiennej wraz z nawiewnikami oraz parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi w lokalach należących do miejskiego zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Świdwin o wartości szacunkowej wyrażonej w złotych równowartości nieprzekraczającej 130 000 zł .

 

 
Zapytanie ofertowe - Burmistrz Miasta Świdwin zgodnie z art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej "ustawą Pzp" o wartości zamówienia nie przekraczającej 130 tyś. złotych i zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Świdwin przyjętym Zarządzeniem WO/10/21 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20.01.2021r. zaprasza do złożenia oferty.

 
Zapytanie ofertowe Dotyczy : wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wewnętrznych instalacji gazowych oraz wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania gazowego wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalach stanowiących własność Gminy Miejskiej Świdwin wykonywanych w ramach planu inwestycyjnego na 2021 rok o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000,00 zł.

 

Zapytanie ofertowe Dotyczy : wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wydzielenia łazienek w lokalach stanowiących własność Gminy Miejskiej Świdwin wykonywanych w ramach planu inwestycyjnego na 2021 rok o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130000,00 zł

 
 
2020 rok

 
Zapytanie ofertowe Dotyczy : konserwacji oświetlenia drogowego.
 
Zaproszenie do złożenia oferty Dotyczy : obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Świdwin w 2021 r.


 
Zaproszenie do złożenia oferty Dotyczy : wykonania usług rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości na terenie Miasta Świdwin w 2021 roku.

Zaproszenie do złożenia oferty Dotyczy : wyłonienia geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych i kartograficznych na terenie Miasta Świdwin w 2021 roku .


Zaproszenie do złożenia oferty Dotyczy: wydzielenia łazienki z pomieszczenia kuchni w lokalu mieszkalnym wchodzącym w skiad komunalnego zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Świdwin o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

Informacja o wyborze oferty


Zaproszenie do złożenia oferty Dotyczy: remontu łazienki w lokalu wchodzącym w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Świdwin o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

Informacja o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zakup szafek szkolnych wraz z dostawą do poszczególnych Placówek Oświatowych na terenie Miasta Świdwin
Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

Zapytanie ofertowy na budowę lub przebudowę z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej z podłączeniem pieca gazowego i budową instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalach zarządzanych przez Gminę Miejską Świdwin o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.
 
Reymonta 15
Kościuszki 24
Kościuszki 14
Gierczak 1A 11
Gierczak 1A 15
Reymonta 6/5
1 Maja 21

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


 Zapytanie ofertowe Dotyczy: budowa lub przebudowa z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej z podłączeniem pieca gazowego i budową instalacji centralnego ogrzewania wraz z cieplą wodą użytkową w lokalach zarządzanych przez Gminę Miejską Świdwin o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

 Zapytanie ofertowe dotyczy: na przebudowę i rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej z podłączeniem kuchni gazowej i pieca gazowego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. z ciepłą wodą użytkową w lokalu zarządzanym przez Gminę Miejską Świdwin o wartości szcunkowj nie przekraczającej wyrąonej w złotych równowartości 30 000 euro.

 
Zapytanie ofertowe Dotyczy: wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w lokalach i budynkach zarządzanych przez Miasto Świdwin w 2020 roku o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
Informacja wyborze oferty

Zapytanie ofertowe Dotyczy: wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego budynków zarządzanych przez Miasto Świdwin w 2020 roku o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

Informacja wyborze oferty


Zapytanie ofertowe- nazwa zamówienia: Dostawa laptopów dla szkól w ramach programu #zdalnaszkola+

Informacja wyborze oferty


Zapytanie ofertowe dotyczy: wykonania remontu odcinka kolektora deszczowego na działce 26/2 obręb 014 oraz przepięcia kolektora deszczowego

Informacja wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe- nazwa zamówienia: Wykonania projektu budowlano - wykonawczego drogi wewnętrznej działki nr 31 przy ul. Szczecińskiej oraz budowy drogi gminnej w Świdwinie.

Informacja o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe - nazwa zamówienia: Pełnienia funkcji INSPEKTORA NADZORU na zadniu pn.
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Świdwin"
 • Załącznik nr 2 – wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
 • Załącznik nr 4 - Wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w zapytaniu ofertowym
 • Załącznik nr 5 - dokumentacja
 

Zapytanie ofertowe dotyczy: wykonania remontu odcinka kolektora deszczowego na działce 26/2 obręb 014 oraz przepięcia kolektora deszczowego

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej remontu dachu na budynku gospodarczym przy ul. Drawskiej 49 należącym do miejskiego zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Świdwin o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w z łotych równowartości 30 000 euro

 Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej remontu dachu na budynku gospodarczym należącym do miejskiego zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Świdwin o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego


ROZEZNANIE CENOWE DOTYCZĄCE PRZEWOZU UCZNIÓW Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ SWIDWIN
DO I ZE SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I OŚRODKÓW SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH
W OKRESIE 01.09.2020 - 25.06.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu i dostawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Informcja o wyborze oferty


ZAPROSZENIE do złożenia oferty dotyczącej wymiany stolarki okiennej wraz z nawiewnikami oraz parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi wraz z obróbką ościeży w loklach należących do miejskiego zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Świdwin

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: wykonania remontu odcinka kolektora deszczowego na działkach
339/1 i 340/3 obręb 009 od studni do osadnika wybudowanego na działce nr 344 obręb 009 przez Miasto Świdwin.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia analizy rynku

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru na zadniu pod nazwą przebudowa ulicy Kołobrzeskiej wraz z drogami przyległymi do Placu Lotników w mieście Świdwin

Protokół z przeprowadzonego postepowania z zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym pn. „PRZEBUODWA ULICY KOŁOBRZESKIEJ WRAZ Z DROGAMI PRZYLEGŁYMI DO PLACU LOTNIKÓW W MIEŚCIE ŚWIDWIN"
Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE na wycinke drzew na terenie miasta Świdwin
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie przegladu stanu technicznego i konserwacji syren alarmowych na terenie Miasta Świdwin w 2020 roku
 
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA ANALIZY RYNKU
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIE OFERTY- na wykonanie remobntu komina i naprawie podłogi w budynku stanowiacym własność gminy miejskiej Świdwin przy ul. Drawskiej 35 w Świdwinie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: wykonania remontu odcinka kolektora deszczowego na działkach 339/1 i 340/3 obręb 009 od studni do osadnika wybudowanego na działce 344 obręb 009 przez Miasto Świdwin
załącznik - formularz cenowy
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIE OFERTY. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi dostawy i uruchomienia oraz zarządzania i utrzymania świdwińskiego Roweru Miejskiego.
Pytania i odpowiedzi
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dotyczące wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wewnętrznych instalacji gazowych oraz wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania gazowego wraz z cieplą wodą użytkową w lokalach stanowiących wiasność Gminy Miejskiej Świdwin wykonywanych w ramach planu inwestycyjnego i remontowego na 2020 rok o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro.
Informacja o wyborze.

zał. nr 1 - formularz cenowy
zał. nr 2 - wzór umowy
zał nr 3 - wykaz lokali objętych wykonaniem dokumentacji projektowo- kosztorysowej
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dotyczy: wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót na wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych do lokali mieszkalnych będących własnością miasta Świdwin
 1. zał. nr 1 - Formularz ofertowy
 2. zał. nr 2 - Umowa
 3. zał. nr 3 - Wykaz lokali

INFORMACJA o unieważnieniu postepowania


ZAPYTANIE OFERTOWE ws. wyłonienia geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych i kartograficznych na terenie Miasta Świdwin w 2020 roku

 1. zał. nr 1 - wzór formularza oferty
 2. zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków

 


ZAPYTANIE OFERTOWEws. wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomościna terenie Miasta Świdwina w 2020 roku.
 1. zał. nr 1 - wzór formularza oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dotyczy: świadczenie usług kominiarskich w lokalach i budynkach zarządzanych przez Miasto świdwin o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
 1. zał. nr 1 - wykaz nr 1
 2. zał. nr 2 - formularz cenowy
 3. zał. nr 3 - wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE - na wykonanie świadczenie usług kominiarskich w lokalach i budynkach zarządzanych przez Miasto Świdwin w 2020 roku o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.
 1. zał. nr 1 - formularz ofertowy
 2. zał. nr 2 - formularz cenowy
 3. zał. nr 3 - wzór umowy

2019 rok
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - na wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Świdwin.
 1. zał. nr 1 - formularz ofertowy
 2. zał. nr 2 - formularz cenowy
 3. zał. nr 3 - wzór umowy
ZAPYTANIE OFERTOWE - dot. konserwacji oświetlenia drogowego
 
1. zał. nr. 1 formularz ofertowy
2. zał. nr. 2 wzór oferty
3. zał. nr. 3 zbiorcze zestawienie skrzynek energetycznych
4. zał.nr. 4 szczegółowy wykaz sieci oświetleniowej będacych własnością
Urzedu Miasta Świdwin
5. zał.nr. 5 wykaz sprzętu
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - dot. zbycia zamiatarki mechanicznej marki Johnston

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - dot. wydzielenia łazienki z pomieszczenia kuchni w lokalach mieszkalnych wcodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Świdwin o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
 1. zał. nr 1 - przedmiar robót,
 2. zał. nr 2 - formularz cenowy
 3. zał. nr 3 - wzór umowy
 4. zał. nr 4 - dokumentacja projektowa [ zał. nr 1, zał. nr 2 ]

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


ZAPYTANIE OFERTOWE - dot. zwiększenia oferty kompleksu sportowego przy ulicy Sportowej w Świdwinie poprzez utworzenie siłowni plenerowej
 
 1. zał. nr 1 - formularz ofertowy
 2. zał. nr 2 - dokumentacja techniczna

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


ZAPYTANIE OFERTOWE - dot. budowy lub rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej z podłączeniem pieca gazowego i budową instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalach zarządzanych przez Gminę Miejską Świdwin o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.
 1. zał.nr 1 - formularz ofertowy
 2. zał.nr 2 - przedmiar
 3. zał.nr 3 - wzór umowy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY- dot. wydzielenia łazienki z pomieszczenia kuchni w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład komunalnegozasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Świdwin o wartości szcunkowej nieprzekraczającej 30000 euro.
 1. zał. nr 1 - przedmiar,
 2. zał. nr 2 - formularz ofertowy,
 3. zał. nr 3 - wzór umowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE - dot. budowy lub rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej z podłączeniem pieca gazowego i budową instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalach zarządzanych przez Gminę Miejską Świdwin o wartości szacunkowej nie przekraczająjącej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.
zał. nr 1 - formularz cenowy
zał. nr 2 - przedmiar
zał. nr 3 - wzór umowy
 
 

ROZEZNANIE CENOWE dot. przewozu uczniów z terenu Gminy Miejskiej Świdwin do i ze Szkół, Przedszkoli i Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w okresie od 2 września 2019r do 26 czerwca 2020 r.
zał. nr 1 - harmonogram dowozu uczniów
zał. nr 2 - oferta
 
 

Zapytanie ofertowe - dot. wydzielenia łazienki z pomieszczenia kuchni w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Świdwin o wartości szcunkowej nieprzekraczającej 30000 euro.
 1. zał. nr 1 przedmiar,
 2. zał. nr 2 formularz ofertowy,
 3. zał. nr 3 wzór umowy.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU


Zapytanie ofertowe - dot. wycinki drzew na terenie Miasta Świdwin zgodnie z decyzjami OŚ.6131.28.2019 z dnia 14 czerwca 2019r., OŚ.6131.32.2019 z dnia 26 czerwca 2019r., OŚ.6131.36.2019 z dnia 22 lipca 2019r.,

Zapytanie ofertowe - dot. wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego budynków zarządanych przez Miasto Świdwin w 2019 roku o wartości szcunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.
 1. zał. nr 1 - wykaz budynków będących w zasobie i zarządzanych przez Miasto Świdwin - stan na dzień 25.07.2019r.
 2. zał. nr 2 - formularz cenowy
 3. zał. nr 3 - wzór umowy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJZapytanie ofertowe - dot. wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego instalacji i urzędzeń gazowych w lokalach i budynkach zarządzanych przez Miasto Świdwin w 2019 roku o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
 1. zał. nr 1 - wykaz lokali i budynków będących w zasobie i zarządzanych przez Miasto Świdwin objętych przeglądem - stan na dzień 15.07.2019r.
 2. zał. nr 2 - formularz cenowy
 3. zał. nr 3 - wzór umowy

ROZSTRZYGNIĘCIE


PRZETARG OFERTOWY - dot. zbycia zamiatarki mechanicznej marki Johnston
 
 1. zał. nr 1 - formularz cenowy

Protokół z przeprowadzenia analizy rynku


ZAPYTANIE OFERTOWE - dot. budowy Otwartej Strefy Aktywności przy ulicy Drawskiej w Świdwinie
 1. zał. nr 1 - formularz ofertowy
 2. zał. nr 2 - projekt budowlany

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE - dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej z podłączeniem pieca gazowego i budową instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalu zarządzanym przez Gminę Miejską Świdwin o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
 
 1. zał. nr 1 - formularz cenowy
 2. zał. nr 2 - przedmiar robót
 3. zał. nr 3 - wzór umowy

WYBÓR OFERTY


PRZETARG OFERTOWY - dot. zbycia zamiatarki mechanicznej marki Johnston

ZAPYTANIE OFERTOWE - dot. wymiany instalacji elektrycznej w lokalach zarządzanych przez Gminę Miejską Świdwin o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
 1. zał. nr 1 - formularz cenowy
 2. zał. nr 2 - przedmiar
 3. zal. nr 3 - wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE - dot. zakupu miniciągnika komunalnego (bez kabiny) wraz z kosiarką bijakową
 

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej
 1. zał. nr 1 - formularz cenowy oferty
 2. zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

WYBÓR OFERTY


ZAPYTANIE OFERTOWE - dot. wykonania projektu budowlano - wykonawczego budowy dróg gminnych w Świdwinie: ul. Dobra Rycerskie i ul. Bocznej i Wiejskiej

Unieważnienie zapytania ofertowego


ZAPYTANIE OFERTOWE - dot. wymiany instalacji elektrycznej w lokalach zarządzanych przez Gminę Miejską Świdwin o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro -
 1. zał. nr 1 - formularz cenowy
 2. zał. nr 2 - przedmiar
 3. zał. nr 3 - wzór umowy
 4. klauzula poufności - RODO

INFORMACJA O WYBORZE


 
ZARZĄDZENIE WO/63/19 Burmistrza Miasta Świdwn z dnia 20 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Rehabilitacja osób po 65.roku życia - mieszkańców miasta Świdwin na lata 2018-2020" w 2019 roku,
 
 

WYBÓR OFERTY

 


ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej z podłączeniem pieca gazowego i budową instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalu zarządzanym przez Gminę Miejską o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
 
 
zał. nr 1 - formularz cenowy
zał. nr 2 - przedmiar
zał. nr 3 - wzór umowy
 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zamówienia na zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktyczno-edukacyjnym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z Miasta Świdwin
 

ZAPYTANIE OFERTOWE na "Wykonanie prac archiwizacyjnych dla Gminy Miejskiej Świdwin"
 
zał. nr 1 - formularz ofertowy
 
 

ZAPROSZENIE do złożenia oferty: wymiany drzwi zewnętrznych w lokalach i budynkach komunalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Świdwin o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
 1. zał. nr 1 - przedmiar robót kosztorysu inwestorskiego
 2. zał. nr 2 - formularz cenowy
 3. zał. nr 3 - wzór umowy

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA [ pobierz ]

INFORMACJA o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - na wykonanie mapy turystycznej Miasta Świdwin
 1. zał.nr 1 - formularz ofertowy

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - na " Wykonanie projektów budowlanych przebudowy lokali mieszkalnych poprzez wydzielenie pomieszczenia łazienki z części lokalu w zasobach mieszkaniowych zarządzanych przez Miasto Świdwin o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
 1. zał. nr 1 - formularz cenowy
 2. zał. nr 2 - projekt umowy

Wybór oferty 
ZAPYTANIE OFERTOWE na "Budowę oświetlenia drogowego na ulicy Brzozowej w m. Świdwin"
 1. zał. nr 1 - wzór formularza ofertowego
 2. zał. nr 2 - dokumentacja - projekt budowlano-wykonawczy (część 1, część 2, część 3 )
 3. zał. nr 3 - decyzja - pozwolenie na budowę
 4. zał. nr 4 - przedmiar robót

Informacja o wyborze oferty

 

 
ZAPROSZENENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - wykonanie folderu turystycznego Miasta Świdwin
 

zapytania i odpowiedzi - [ POBIERZ ]

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

ZAPROSZENENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul.Drawskiej 35 w Świdwinie wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji z odtworzeniem istniejących detali architektonicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
zał. nr 1 - przedmiar robót
zał. nr 2 - formularz cenowy
zał. nr 3 - wzór umowy
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - dotyczy wymiany stolarki okiennej wraz z parapetami i nawiewnikami okiennymi w lokalach będących własnością Gminy Miejskiej Świdwin o watrtości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w równowartości 30 000 euro

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE - Sprzątanie jezdni dróg gminnych na terenie miasta Świdwin
zał. nr 1 - formularz ofertowy
zał. nr 2 - wykaz dróg
 

zapytanie ofertowe - WYKONANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH INSTALACJI GAZOWYCH I INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W LOKALACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIASTO ŚWIDWIN O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTYOŚCI 30 000 EURO
 1. zał. nr 1 - formularz cenowy
 2. zał. nr 2 - umowa o dzieło - wzór
 3. zał. nr 3 - wykaz lokali objętych wykonaniem dokumentacji budowlanej instalacji gazowej w ramach zapytania cenowego

WYBÓR OFERTY

 

zapytanie ofertowe - "BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA ULICY BRZOZOWEJ w m. Świdwin"
 1. zał. nr 1 - wzór formularza ofertowego
 2. zał. nr 2 - dokumentacja - projekt budowlano-wykonawczy (część 1, część 2, część 3 )
 3. zał. nr 3 - pozwolenie na budowę
 4. zał. nr 4 - przedmiar robót

zapytanie ofertowe - "SPRZĄTANIE JEZDNI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA ŚWIDWIN´
 
zał. nr 1 - formularz ofertowy
zał. nr 2 - wykaz dróg
 
 

zapytanie ofertowe - WYKONANIE ODCINKA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KRÓLOWEJ JADWIGI
 1. zał. nr 1 - formularz cenowy
 2. zał. nr 2 - fragment mapy z projektowanym odcinkiem kanalizacji deszczowej
 3. zał. nr 3 - projekt budowlany (do wglądu w Urzędzie Miasta Śwdiwin - pokój nr 31 )
 4. zał. nr 4 - profil podłóżny sieci kanalizacji deszczowej
 5. zał. nr 5 - dezyzja ZZDW
 6. zał. nr 6 - zgoda Konserwatora Zabytków
PROTOKÓŁ z przeprowadzenia analizy rynku

ZAPYTANIE OFERTOWE - NA KONSERWACJĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO.
 1. zał. nr 1 - wzór formularza ofertowego
 2. zał. nr 2 - wzór umowy
 3. zał. nr 3 - zbiorcze zestawienie skrzynek energetycznych
 4. zał. nr 4 - szczegółowy wykaz sieci oświetleniowych będących własnością Urzędu Miasta Świdwin

 
ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ SPRZĘTU BIUROWEGO - w ramach projektu "JA W INTERNECIE" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 -
zał. nr 1 - formularz ofertowy
zał. nr 2 - projekt umowy

 
ZAPYTANIE OFERTOWE "WYCINKA 133 SZTUK DRZEW NA TERENIE DZIAŁKI 194/12 W MIEJSCOWOŚCI ŚWIDWIN - zał. nr 1 - decyzja nr 956 - ZWKZ; zał. nr 2 - decyzja nr 957 - ZWKZ; zał. nr 3 - decyzja nr 988 - ZWKZ; zał. nr 4 - formularz ofertowy; zał. nr 5 - projekt umowy; zał. nr 6 - lokalizacja drzew; zał nr 7 - szacunek brakarski; zał. nr 8 - wykaz drzew
 


 
ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ SPRZĘTU BIUROWEGO - w ramach projektu "JA W INTERNECIE" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
zał. nr 1 - formularz ofertowy,
zał. nr 2 - projekt umowy
 
 

 
 
 
Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług kominiarskich w lokalach i budynkach zarządzanych przez Miasto Świdwin w 2019r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro - zał. nr 1 - wykaz przewodów kominowych, zał. nr 2 - formularz cenowy, projekt umowy
 
2018 rok
 
 
 

 
2017
ROZEZNANIE CENOWE, UZUPEŁNIENIE- dot. przewozu uczniów z terenu Gminy Miejskiej Świdwin do i z punktów określonych szczegółowo w harmonogramie - Załącznik nr 1.

2016
ZAPYTANIE OFERTOWE - dot. wykonania uproszczonych projektów budowlano wykonawczych budowy separatorów wraz z kosztami wykonanych w oparciu o opracowane operaty wodnoprawne
 

Metryka

data wytworzenia
2016-06-14
data udostępnienia
2016-06-14
sporządzone przez
Janina Goleniowska
opublikowane przez
Dutko Justyna
ilość odwiedzin
6135
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.