Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Świdwin
Menu góra
Strona startowa Informacje FINANSE Budżet 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Budżet 2015, bieżące, menu 1312 - BIP - Urząd Miasta Świdwin”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Budżet 2015

Budżet 2015

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - sporządzony na dzień 31.12.2015r.

BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina Świdwin - sporządzony na dzień 31.12.2015r.

ZESTAWIENIE zmian w funduszu jednostki - sporządzony na dzień 31.12.2016r.

RACHUNEK zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2016r.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN ZA 2015 r.

UCHWAŁA NR XXX/119/Z/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 kwietnia 2016 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Świdwin za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia

ZARZĄDZENIE WO/38/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 14 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania wykonania budżetu Miasta Świdwin za 2015 rok

CZĘŚĆ OPISOWA - [ DOCHODY ] [ WYDATKI ]

 • zał. nr 1 - sprawozdanie z wykonania DOCHODÓW i WYDATKÓW miasta Świdwin za 2015 rok,
 • zał. nr 2 - wykonanie DOCHODÓWWYDATKÓW za 2015 rok,
 • zał. nr 3 - wykonanie dochodów i wydatków Miasta Świdwin według działów klasyfikacji budżetowej za 2015 rok,
 • zał. nr 4 - struktura dochodów miasta Świdwin za 2015 rok,
 • zał. nr 5 - struktura planowanych i wykonanych wydatków budżetu miasta Świdwin wg działów klasyfikacji budżetowej za 2015 rok,
 • zał. nr 6 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w 2015 roku i ich realizacja,
 • zał. nr 7 - przychody i koszty zakładu budżetowego Park Wodny "Relax" w Świdwinie za 2015 rok,
 • zał. nr 8 - dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Miasta w 2015 roku,
 • zał. nr 9 - dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Miasta w 2015 roku,
 • zał. nr 10 - dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2015 roku,
 • zał. nr 11 - dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015 roku,
 • zał. nr 12 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok,
 • zał. nr 13 - sprawozdanie o zaległościach podatkowych i niepodatkowych za 2015 rok,
 • zał. nr 14 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków jednostek budżetowych miasta Świdwin za 2015 rok - [OŚWIATA] [OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ] [ ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY]
 • zał. nr 15 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Profilaktykli i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Świdwin za 2015 rok,
 • zał. nr 16 - sprawozdanie z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury - Śwdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie za 2015 rok,
 • zał. nr 17 - sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich w 2015 roku,
 • zał. nr 18 - sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć do WPF w 2015 roku,
 • zał. nr 19 - informacja OPISOWA o stanie mienia komunalnego za 2015 rok -


ZARZĄDZENIE NR WO/89/15 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świdwin za pierwsze półrocze 2015 roku,

DOCHODY - WYDATKI

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

zał. nr 1 - informacje o wykonaniu dochodów i wydatków Miasta Świdwin za I półrocze 2015 r. [ DOCHODY - WYDATKI ]

zał. nr 2 - wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych za I półrocze 2015 r. [ DOCHODY - WYDATKI ]

zał. nr 3 - wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Świdwin według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015r.

zał. nr 4 - struktura dochodów budżetu Miasta Świdwin za I półrocze 2015 r.

zał. nr 5 - struktura planowanych i wykonanych wydatków budżetu Miasta Świdwin wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015r.

zał. nr 6 - przychody i koszty zakładu budżetowego Park Wodny "Relax" w Świdwinie za I półrocze 2015 r.

zał. nr 7 - dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Miasta w I półroczu 2015r.

zał. nr 8 - dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Miasta w I półroczu 2015 r.

zał. nr 9 - dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku za I półrocze 2015r.

zał. nr 10 - dotacje na zadania własne Miasta realizopwane przez inne jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2015r.

zał. nr 11 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizaowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015r.

zał. nr 12 - informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych za I półrocze 2015r.

zał. nr 13 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Świdwin za I półrocze 2015r.

zał. nr 14 - informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Świdwin za I półrocze 2015r.

zał. nr 15 - informacja z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury - Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie za I pólrocze 2015r.

zał. nr 16 - informacja z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2015r.

zał. nr 17 - informacja z realizacji przedsięwzięć do WPF w I półroczu 2015r.Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Świdwin za I kwartał 2015 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Świdwin za II kwartał 2015 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Świdwin za III kwartał 2015 roku

UCHWAŁA NR II.5.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Świdwin na lata 2015 - 2021

UCHWAŁA NR II.6.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Miasta Świdwin na 2015 rok

Uchwała Nr III/8/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2015r.

Informacja opisowa do budżetu - [ DOCHODY ] [ WYDATKI ]

 • zał. nr 1 - prognozowane dochody budżetu Miasta Świdwin w 2015 roku,
 • zał. nr 2 - wydatki budżetu Miasta Świdwin w 2015 roku,
 • zał. nr 3 - przychody i rozchody budżetu Miasta Świdwin w 2015 roku,
 • zał. nr 4 - dochody i wydatki budżetu Miasta Świdwin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku,
 • zał. nr 5 - dochody i wydatki budżetu Miasta Świdwin związane z realizacją zadań z zakresu administacji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku,
  zał. nr 6 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku,
  zał. nr 7 - plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Park Wodny "Relax" w Świdwinie w 2015 roku,
  zał. nr 8 - dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Świdwin w 2015 roku,
  zał. nr 9 - dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Świdwin w 2015 roku,
  zał. nr 10 - dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015 roku,
  zał. nr 11 - dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku,
  zał. nr 12 - dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku,
  zał. nr 13 - wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 roku

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2014r. Nr CX.511.Z.2014 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok,

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2014r. Nr CX.512.Z.2014 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie o wieloletniej prognozie finansowej

Zarządzenie Nr WO/111/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Miasta Świdwin na rok 2015

INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU NA 2015r. [ dochody] [ wydatki ]

 1. zał.nr 1 - prognozowane dochody budżetu Miasta Świdwin w 2015 roku,
 2. zał.nr 2 - wydatki budżetu miasta Świdwin w 2015 roku,
 3. zał.nr 3 - przychody i rozchody budżetu Miasta Świdwin w 2015 roku,
 4. zał.nr 4 - dochody i wydatki budżetu Miasta Świdwin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku,
  zał. nr 5 - dochody i wydatki budżetu Miasta Świdwin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku,
  zał. nr 6 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku,
  zał. nr 7 - plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Park Wodny "Relax" w Świdwinie w 2015 roku,
  zał. nr 8 - dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Świdwin w 2015 roku,
  zał. nr 9 - dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Świdwin w 2015 roku,
  zał. nr 10 - dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015 roku,
  zał. nr 11 - dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku,
  zał. nr 12 - dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Miasta Świdwin na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku,
  zał. nr 13 - wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 roku.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA W 2015 ROKU

Zarządzenie Nr WO/6/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie zmian budżetu maista na 2015 rok,

Zarządzenie Nr WO/18/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok,

Uchwała nr IV/23/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok,

ZARZĄDZENIE WO/24/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok,
UCHWAŁA nr V/25/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok
ZARZĄDZENIE WO/40/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok,
UCHWAŁA Nr VI/43/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 kwietnia 2015r w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok
ZARZĄDZENIE WO/52/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok
ZARZĄDZENIE WO/54A/15 Burmistrza Miasta z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok
UCHWAŁA Nr VII/51/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 maja 2015r w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok
ZARZĄDZENIE WO/62/15 Burmistrza Miasta z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok
ZARZĄDZENIE WO/68/15 Burmistrza Miasta z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok
UCHWAŁA Nr VIII/61/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta Świdwin na 2015 rok
ZARZĄDZENIE WO/77/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok,
ZARZĄDZENIE WO/90/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok,
UCHWAŁA Nr IX/65/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok
ZARZĄDZENIE WO/98/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok
ZARZĄDZENIE WO/99/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zman budżetu miasta na 2015 rok
UCHWAŁA nr X/73/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok,
ZARZĄDZENIE WO/112/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok,
ZARZĄDZENIE WO/122/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok
UCHWAŁA Nr XII/108/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok,
ZARZĄDZENIE WO/139/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok
ZARZĄDZENIE WO/141/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 09 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok
Uchwała Nr XIV/113/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2015r.w sprawie zmian budżetu miasta na 2015rok,

Metryka

sporządzono
2016-11-09 przez Janina Goleniowska
udostępniono
2016-11-09 01:00 przez Janina Goleniowska
zmodyfikowano
2016-11-10 15:11 przez Janina Goleniowska
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
416
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.